search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Driesporenbeleid


versnelt de overstap naar duurzaam beton


Nieuwe ambities en doelstellingen op het gebied circulair bou- wen zullen leiden tot een grotere vraag naar onder meer circu- lair beton. Het inzetten van gerecyclede materialen is echter niet zo eenvoudig: elke nieuwe bouwstof moet getoetst worden en dat kost tijd en geld. TNO ontwikkelt een tool die versnelde be- oordeling van nieuwe materialen mogelijk maakt.


V


orig jaar is het Rijksbrede pro- gramma circulaire economie ‘Nederland circulair in 2050’


Baksteengranulaat Betongranulaat


gepubliceerd. De ambitie is om in 2030 50% minder primaire grondstoffen (mi- neraal, fossiel en metalen) te gebruiken en om in 2050 te komen tot het zo effi - ciënt mogelijk inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Specifi ek voor de be- tonsector wordt dit najaar het Betonak- koord gesloten tussen partijen die actief zijn in de betonketen. In dit Betonak- koord wordt beschreven hoe de beton- keten kan verduurzamen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 35% te verminderen ten opzichte van 2016, 100% van het vrijkomende beton hoog- waardig te hergebruiken, een positieve bijdrage te leveren aan het natuurlijk ka- pitaal van Nederland en de betonsec- tor een technologisch hoogstaande en aantrekkelijke plek te maken om te wer- ken. “Dit zal leiden tot een grote vraag naar producten met een kleinere milieu- impact, zoals circulair beton. Maar voor opdrachtgevers, materiaalproducenten en aannemers is nog veel onduidelijk hoe circulair beton gemaakt, getoetst en op een veilige en duurzame manier gebruikt kan gaan worden”, zegt Jeroen Kruithof, business consultant bij TNO.


Microscopie kan gebruikt worden om o.a. de kwaliteit van nieuwe beton- mengsels te beoordelen. Tussen het baksteengranulaat (rood) en het be- tongranulaat (grijs) zit het nieuwe cementsteen. De gele zones zijn luchthol- tes, deze zijn talrijker en onregelmatiger dan gewoonlijk. Dit duidt op slechte verdichting. (Foto TNO, T. Nijland)


20 Nr.7 - 2017 OTAR


Veiligheid voorop Elk nieuw bouwmateriaal moet getoetst worden op het Bouwbesluit, waarbij ge- keken wordt naar veiligheid, milieu en gezondheid. “Het Bouwbesluit bestaat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56