search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
stempeld maakte het mogelijk om in het Amsterdamse communicatieproces van werk in uitvoering mee te gaan. Rijks- waterstaat en gemeente deden tijdens de uitvoering gezamenlijke schouw- rondes om te kijken waar er als gevolg van het werk aan de A10 West proble- men ontstonden op het onderliggende wegennet. Daarbij werd met name ge- keken hoe alle vooraf bedachte maat- regelen werkten. Zo konden per di- rect verkeerslichten bijgesteld worden, waardoor filevorming werd voorkomen. Er werden bij Sloten verkeersregelaars ingezet, die werden gemonitord op de effecten voor het onderliggende wegen- net. Ricardo Nuijens: “De verkeersmaat- regelen moesten sober en doelmatig zijn, dus zo lean mogelijk. Fysieke aan- passingen op het onderliggend wegen- net kosten tijd - die er niet was hier - en leiden vaak door onwennigheid met een nieuwe situatie tot tijdelijke verkeers- problemen. Gewoon een hek op de weg was hier dus de beste remedie.” Ove- rigens maakte de fasering het mogelijk dat je altijd de stad in en uit kon en met de A10 Noord en de A5 waren er goe- de omleidingsroutes voorhanden. Het enige bereikbaarheidsprobleem dat zich voordeed was de busverbinding die in de spits Purmerend en Waterland met de Riekerpolder verbindt. De bus pas- seerde normaal Bos en Lommer over de A10 West en dat was door de werk- zaamheden onmogelijk geworden. Met de OV-bedrijven en de Vervoerregio, die de opdrachtgever is voor deze busver- binding, is afgesproken om een pendel- dienst te laten rijden van Sloterdijk naar de Riekerpolder.


Zowel in de voorbereiding als in de uit- voering heeft Boskalis LEAN manage- ment toegepast. LEAN management


houdt in dat je met de betrokken bouw- partners een planning opstelt en be- waakt, gericht op voorkoming van faal- kosten en verspilling. Hierdoor ontstaat grote stabiliteit in de planning en be- trokkenheid bij het gehele werk. Hans van de Velde: “Wat mij vooral opvalt nu het werk erop zit dat ik enorm veel posi- tieve feedback heb gekregen van onze bouwpartners. Het was voor mij ook een compliment dat de HID en DG van Rijks- waterstaat het project heeft bezocht. Ik denk dat met name de complexiteit van het werken in een stadse omgeving de aandacht heeft getrokken.”


Boskalis maakte waar wat het in de EMVI had voorgesteld. Door het dub- bellaags ZOAB in één gang aan te bren- gen werd tijd bespaard. In de planning waren totaal 4 dagen aan bufferruimte beschikbaar om tegenvallers op te van- gen. Grote tegenvallers zijn er niet ge- weest. Regen viel met name in de fa- ses dat er werd gefreesd, maar niet op de momenten dat er werd geasfal- teerd. Daardoor waren de omstandig- heden gunstig om goede kwaliteit te le- veren. De kwaliteit werd binnen 24 uur getoetst. Als de kwaliteit niet voldeed en het asfalt eruit moest, gebeurde dat meestal nog met dezelfde ploeg, die het


ook had aangebracht. Dat was een sti- mulans voor de mensen om hoge kwa- liteit te leveren. Hans van der Velde: “Je kon merken dat iedereen op het werk ervoor ging en probeerde waar te ma- ken wat was afgesproken. Dat gaf veel energie, zowel bij Boskalis als bij Rijks- waterstaat.” De samenwerking tussen Boskalis en de bouwpartners was pri- ma. De planning werd samen met de bouwpartners volgens de LEAN-metho- diek opgesteld en 2 keer per dag be- waakt in een stand-up. Daardoor was de planning zeer betrouwbaar en kon- den knelpunten snel aan de opdracht- gever worden gemeld. Omdat het pro- jectteam van RWS frequent op het werk aanwezig was kon er snel geschakeld worden. Hans van der Velde: “Hierdoor heerste een open en transparante werk- sfeer.” Voor de omgeving waren door Boskalis informatieavonden georgani- seerd en ook bij de publiekscommuni- catie verleende het bedrijf ondersteu- ning. Ook vanuit de omgevingshoek kon daardoor snel worden geschakeld als er zich problemen dreigden voor te doen. Om avond- en nachtelijke overlast te voorkomen werden er ná 20 uur geen geluidsintensieve werkzaamheden uit- gevoerd. Bij zeer grote uitloop zat daar in de planning ook nog ruimte om tegenval- lers op te vangen. Dat is gelukkig niet nodig geweest. Op vrijdag 1 september is de A10 West weer opengesteld; dat was 2 dagen eerder dan de gepland. Ri- cardo Nuijens: : “Het resultaat is dat een zeer drukke schakel in het hoofdwegen- net bijna geruisloos is vernieuwd en dat door een prima samenwerking tussen Amsterdam, Boskalis en Rijkswater- staat de verkeershinder minimaal is ge- weest.”


34 Nr.7 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56