search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Midden-Nederland is hét trefpunt van ons land. Dagelijks zijn er meer dan een miljoen reizigers onderweg in een klein stuk- je Nederland. Om deze regio voor iedereen goed bereikbaar en leefbaar te houden, werken provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van In- frastructuur en Milieu en de U15 (het werkgeversnetwerk in de regio) samen in Goedopweg. We spraken Esther de Lange, pro- grammamanager van Goedopweg, over de aanpak en de eerste resultaten. Tekst: Simon de Roo


Goedopweg richt zich op bereikbaarheid en leefbaarheid in Midden-Nederland. Hoe pakken jullie dat aan?


Dat doen we op verschillende manieren. Met diverse stimuleringsacties proberen we mensen te verleiden om op een an- der tijdstip, niet of minder vaak, met de auto in de spits te reizen. Dat kan bij- voorbeeld door op de fiets te stappen of de bus of trein te nemen, maar je kunt ook buiten de spits reizen of thuis wer- ken. Hierin werken we onder andere sa- men met de U15. De U15 is een leven- dig netwerk van werkgevers in de regio, dat duurzame en slimme mobiliteit sti- muleert. Dit doen ze door hun beleid aan te passen, medewerkers te stimule-


ren om aan Goedopweg-projecten deel te nemen en aandacht te schenken aan het thema mobiliteit. Dit heeft allemaal een afname van auto’s in de spits tot gevolg. Ook verbeteren en promoten we alternatieve routes voor OV-reizigers en fietsers, om zo iets te doen aan overvol- le bussen en fietspaden. We richten ons bij al deze acties met name op Utrecht Centrum, Utrecht Science Park, Rijns- weerd, Amersfoort Noord en Nieuwe- gein Centrum en ‘t Klooster.


Maken er op dit moment al veel mensen gebruik van de verschillende stimuleringsacties? Absoluut! Het precieze aantal deel- nemers weet ik niet, maar ons doel is


om tegen het eind van het jaar 10.000 spitsmijdingen per dag te realiseren. Op dit moment zitten onze deelnemers op 7.000 meetbare spitsmijdingen per dag. We zijn dus goed op weg in de regio Utrecht.


Wat is een spitsmijding? Een spitsmijding is het vervangen van een autorit tijdens de spits door te kie- zen voor een ander vervoermiddel, een ander tijdstip of door thuis te werken. Alle projecten die we vanuit Goedop- weg organiseren, dragen bij aan het re- aliseren van spitsmijdingen. We richten ons op mensen die in de regio wonen of werken en trekken dus veel op met werkgevers. Het meten en evalueren is bij al onze projecten uiteraard erg be- langrijk.


Spitsmijden A12 Het stimuleringsproject Spitsmijden A12 van Goedopweg liep tot en met april 2017. Het richtte zich op alle automobilisten die regelmatig in de avondspits over de parallelbanen van de A12 van of naar Utrecht/Nieuwegein reden. Door tijdens de avondspits (15.30 - 19.00 uur) met de auto het traject en het omliggende wegennet te mijden, spaarden deelnemers voor cadeaus.


Spitsmijden A12 had ruim 6.000 deelnemers. Gemiddeld liet zij 1.150 keer per avondspits hun auto staan. De effectmeting laat zien dat in 65% van de gevallen mensen ook de ochtendspits zijn gaan mijden.


Acht weken na de beloningsperiode blijkt dat nog ongeveer 80% van de deelnemers gemiddeld 2 à 3 keer per week de avondspits mijdt. Dat is geweldig, want het draagt bij aan het bereikbaar houden van de regio! Daarnaast ervaren werknemers door de spits te mijden minder stress tij- dens het werk en komen zij meer ontspannen thuis.


Je stipte het al twee keer aan. Werkgevers spelen een belangrijke rol in mobiliteit van werknemers, maar laat je die dan aanhaken bij Goedopweg? Hier zijn we altijd scherp op. Zo hoor- den we bijvoorbeeld dat verzekeraar A.S.R. vanuit Amersfoort ging verhui- zen naar Utrecht. Dit betekende voor medewerkers die in Amersfoort wonen dat ze na de verhuizing naar Utrecht moesten reizen. Om te voorkomen dat ze massaal in de auto zouden stappen, hebben we in overleg met A.S.R. pro- beerkaartjes voor de spitsbus tussen Amersfoort en Utrecht kunnen aanbie- den. Een voordeel is dat deze bus bij file over de vluchtstrook mag rijden. Dit vonden andere leden van de U15, waar A.S.R. ook deel van uitmaakt, ook inte- ressant voor hun medewerkers. Univer- siteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht besloten daarom ook deel te nemen aan deze proef. Het werd zelfs zo’n groot succes dat er extra bus- sen ingezet moesten worden.


Het inzetten van spitsbussen die over de vluchtstrook mogen rijden is een slimme en praktische actie, maar in mobiliteitland kom je ook juist veel innovaties en nieuwe technieken tegen. Maakt Goedopweg daar gebruik van om de regio bereikbaar te houden en zo ja, hoe doen jullie dat dan? Vanaf begin 2018 gaan we in de regio


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56