search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
voor de bouw van 46 fi etsbruggen van composiet (kunststof) en mist hierdoor de kans om het tropisch regenwoud te beschermen. Daarbij is de milieu-im- pact van composiet vele malen hoger dan die van hout.


46 fi etsbruggen had 460.000 m2 regenwoud kunnen beschermen Voor de bouw van één houten fi etsbrug is gemiddeld 10 m3 tropisch hardhout nodig. Wanneer 10 m3 hout op verant- woorde wijze uit een FSC-regenwoud wordt geoogst, kan daar 10.000 m2 re- genwoud voor 30 jaar mee beschermd worden tegen kaalkap voor bijvoorbeeld oliepalm- of sojaplantages. Wanneer de gemeente Purmerend had gekozen voor FSC-hout voor alle 46 fi etsbruggen, dan had de gemeente in totaal 460.000 m2 regenwoud kunnen beschermen. Dit is niet alleen belangrijk voor het klimaat, maar ook voor de lokale fauna en be- volking.


Het vervangen van fi etsbruggen is een actueel thema, zo blijkt ook uit onder- zoek van Bouwend Nederland. Er zijn in Nederland 25.000 fietsbruggen, waar- van bijna 10.000 in hout zijn uitgevoerd. In de komende 15 jaar moet een groot aantal fi etsbruggen worden vervangen of gerenoveerd. Daar is heel veel te win- nen of te verliezen, afhankelijk van de materiaalkeuzes die gemeenten of an- dere opdrachtgevers maken.


Onderzoek ITT Delft:


Duurzaamheid belangrijk, maar levensduur belangrijker Studenten van de ITT Delft hebben dit jaar in vijftig gemeenten de onderzoeks- vraag gesteld: wat zijn de belangrijke criteria voor de keuze van het bouwma- teriaal voor fi etsbruggen? Hieruit is naar voren gekomen dat duurzaamheid be- langrijk is, maar levensduur belangrijker.


Wetenschap: impact materialen op klimaat enorm


Ronald Rovers is expertlid Nederland in het International Energy Agency. Hij heeft een heldere visie op materiaalkeu- ze: “Het CO2-probleem is feitelijk een materiaalprobleem: men heeft geen idee hoe groot de impact van materialenkeu- ze in een project is! In principe leiden hernieuwbare grondstoffen tot de laag-


VOOR DE MILIEUSCHADE DIE ÉÉN COMPOSIETEN FIETSBRUG VEROORZAAKT, BOUW JE TWEE


BETONNEN BRUGGEN, DRIE STALEN BRUGGEN EN ZESTIG HOUTEN BRUGGEN.


Milieu-impact Fietsbruggen


1.000 1.200 1.400 1.600


400 600 800


200 MKI Beton Staal Hout Composiet Bron:&BECO&i.o.v.&AgentschapNL&(2013)


FSC-hout combineert zeer lage milieu-impact met bescherming tegen ontbossing


ste milieu- en CO2-impact. Dus: gebruik biobased materialen zoals hout, tenzij er gegronde redenen zijn voor andere ma- terialen.”


Grondstoffenakkoord omarmt uitkomsten van onderzoek naar milieu-impact


Het beleid van de overheid geeft dui- delijk richting aan materiaalkeuze voor bouwprojecten als fiets- en voetgan- gersbruggen: • Het grondstoffenakkoord, medeon- dertekend door rijk, provincies en gemeenten, is in 2017 tot stand ge- komen op basis van wetenschappe- lijk onderzoek naar de milieu-impact van bouwmaterialen. Een belangrij- ke speerpunt binnen dit akkoord is het terugdringen van het gebruik van schaarse grondstoffen en gebruik van hernieuwbare (biobased) grond- stoffen, zoals hout.


• Ook het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen uit 2016 advi- seert om het gebruik van biobased materialen, zoals hout, op te nemen in de uitwerkingsplannen.


• Daarnaast is in het klimaatakkoord uit 2015 duurzaam bosbeheer om- armd als belangrijk instrument tegen klimaatverandering. Door het gebruik van FSC-hout kunnen grote opper- vlakten aan kwetsbaar bos worden beschermd.


FSC heeft een unieke positie als bouw- materiaal. Liesbeth Gort, directeur van FSC Nederland: “Dat hout een zeer mi- lieuvriendelijk materiaal is staat buiten kijf; dat wordt in onderzoek en beleid be- vestigd. Nu de praktijk nog. Daarbij moe- ten we ook een andere belangrijke kwa- liteit van hout niet vergeten, en dat geldt vooral voor tropisch hout. Het FSC-keur- merk is bijna 25 jaar geleden gestart met als doel de ontbossing in de tropen te- gen te gaan. Iedere fi etsbrug van FSC- hout betekent het duurzaam beheer van een flink stuk bos in bijvoorbeeld Ka- meroen of de Amazone. Dat bos staat er nog dankzij onze vraag naar hout, en eindigt niet als oliepalm- of sojaplantage. Onze campagne ‘Kies voor hout, red het woud’ heeft tot doel om juist die bood- schap actief uit te dragen.”


Meer informatie: www.fsc.nl Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56