search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
de tijd, geen overlast voor bewoners en een goede informatievoorziening. De hoge kwaliteit was belangrijk om geen tijdverlies op te lopen in een krappe planning wanneer een wegvak er weer uitgehaald zou moeten worden. Beper- king van overlast voor omwonenden was van belang omdat klagende bewo- ners tot stillegging van het werk kun- nen leiden. Vooral bij Bos en Lommer, waar de fl ats bijna op de weg staan, is de kans op overlast groot. Daarin speelt een goede informatievoorziening een rol. Overlast wordt anders ervaren als je vooraf op de hoogte bent gebracht en als je met je klachten makkelijk ergens terechtkunt. Deze randvoorwaarden zijn in de EMVI vertaald naar technische en omgevingsgerelateerde eisen.


Technisch is dit vertaald naar de vraag: hoe ga je er voor zorgen dat het in één keer goed is en hoe toon je dat aan? Boskalis had bijvoorbeeld meer con- trolerende mensen op het werk, het im- plementeren van LEAN en een oplever- dossier bij iedere fase en niet pas op het eind. Voor omgeving is met name


ingezet op de vraag: hoe beperk je de overlast naar omwonenden, waarbij vooral geluidhinder een belangrijke ir- ritatiebron kan zijn? Denk bijvoorbeeld aan het toeteren naar elkaar en het ge- piep bij achteruit rijden. Boskalis heeft een sissysteem op de voertuigen toe- gepast in plaats van een piepsysteem, zonder dat de veiligheid van de weg- werkers in het geding komt. Alle voor- waarden hadden ze ook doorvertaald naar hun onderaannemers. Communi- catie tussen frees en vrachtwagen ge- beurde met een stoplicht in plaats van een toetersysteem. Radio’s op het werk waren verboden en er werd niet onnodig gestopt onder fl ats. Ook bij de inrichting van het bouwterrein was dit een aan- dachtspunt. De opdrachtnemer was ook verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden. Ricardo Nuijens: “De kracht van het proces is geweest dat er scherp op EMVI is gestuurd, de markt- partij met een EMVI-score van vier keer een 10 kon fictief maximaal € 4,8 mil- joen verdienen. Boskalis won uitein- delijk de aanbesteding, omdat ze met hun EMVI-score hun hogere prijs fi ctief


konden verlagen. De beoordeling heeft plaatsgevonden door een beoordelings- team dat was samengesteld uit mensen van Rijkswaterstaat en van de gemeen- te Amsterdam. Boskalis had bijna op elk punt de kern geraakt. Daarmee hebben de gekozen EMVI-criteria voor Rijkswa- terstaat optimaal gewerkt.”


Uitvoering


Het team van zowel de opdrachtne- mer als de opdrachtgever dat de voor- bereiding en de aanbesteding heeft ge- daan ging ook door in de uitvoering. Dat is belangrijk geweest om een soepele overgang te hebben van voorbereiding naar uitvoering. Door de voorbereiding, die Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente heeft gedaan, waren belangrijke organisatieonderdelen van Amsterdam aangehaakt, zoals Stads- regie, de Werkgroep werk in uitvoering (WWU) en Verkeerstactiek. De defi nitie- ve verkeersmaatregelen, die door Bos- kalis waren opgesteld gingen daardoor redelijk soepel door het Amsterdam- se proces heen. Dat het project ook als een zogenoemd ‘zomerwerk’ werd be-


Schagen Infra en Salverda Bouw voorzagen de A10 West van 223 meter Silent Joint®


Samen maken we morgen.


32 Nr.7 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56