search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
projectmanagementteam. Het project- managementteam opereert niet in een vacuüm. Het heeft te maken met een uitgebreide externe én interne omge- ving. Ook daar wordt gewerkt met vor- men van risicomanagement. Soms is dat op zeer operationeel niveau, soms op een heel hoog abstractieniveau. Het laatste is het geval bij bijvoorbeeld beleidsbeslissingen van het ministe- rie van I&M. Beide niveaus hebben te maken met een veelheid aan plaatsen, beleidsterreinen en onderwerpen bin- nen het domein waarin Rijkswaterstaat werkt. Zo speelt met de sterk toegeno- men en nog altijd toenemende automa- tisering de wapening tegen cybercrime een steeds belangrijker rol (zie ook het interview met RWS-collega Sandor de Coninck in OTAR nr. 6 van 2017). Maar ook klimaatsverandering, de ontwikke- ling van nieuwe technieken voor vervoer en de toenemende mobiliteit brengen belangrijke risico’s en kansen met zich mee.


Assetmanagement In projectteams voor beheer en onder- houd is de relatie met assetmanage- ment misschien wel het meest belang- rijke. Bij veel objecten zijn bijvoorbeeld fail tree analyses gemaakt. Deze maken steeds vaker deel uit van de input voor de start van projecten. Assetmanage-


ment gaat over de balans tussen net- werkprestaties op het gebied van be- reikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, kosten en risico’s. Over de gewenste netwerkprestaties maakt RWS afspra- ken met de beleidskernen in Den Haag. De netwerken en objecten (de assets) die RWS beheert, moeten binnen het afgesproken budget voor deze presta- ties zorgen. RWS managet de risico’s die de netwerkprestaties bedreigen en houdt daarom die risico’s scherp in het oog. Assets verouderen onder invloed van weer (neerslag, warmte, koude) en belastingen door het gebruik van deze assets (voertuigen, openen en sluiten van bruggen en sluizen). Om zeker te zijn dat assets nog in staat zijn om de benodigde prestaties te leveren worden bijvoorbeeld visuele inspecties uitge- voerd. Maar niet alleen de toestand van de assets verandert in de loop van de tijd, ook de netwerkprestaties die de sa- menleving van deze assets vraagt kun- nen wijzigen.


De werkzaamheden binnen het proces assetmanagement zijn bedoeld om de toestand van het areaal in relatie tot die netwerkprestaties voortdurend in beeld te hebben, te vertalen in risico’s en rich- ting te geven aan de beheersing van die risico’s. Door middel van vergunningver- lening en handhaving reguleert RWS ini-


tiatieven van anderen op de netwerken en houdt scherp toezicht op de risico’s. Daarmee wordt een negatieve invloed op het functioneren van de assets voor- komen en worden de netwerkprestaties veilig gesteld. Om die reden maakt ver- gunningverlening, handhaving en toe- zicht deel uit van het proces assetma- nagement.


Uitdaging


Het moge duidelijk zijn dat er een nau- we relatie ligt tussen assetmanagement en risicomanagement binnen projecten. Immers: Acties vanuit assetmanage- ment hebben invloed op de projectrisi- co’s en acties vanuit een project kunnen consequenties hebben voor het proces van assetmanagement. Het is een gro- te uitdaging medewerkers binnen beide processen structureel met elkaar te ver- binden.


De risicomanagement pool van RWS wil de komende jaren hard werken aan dit soort uitdagingen. Vragen naar aanlei- ding van dit artikel? Neem contact op met de Pool Risicomanagement. Mail: risicomanagement@rws.nl


M.m.v. Bert de Groot, senior adviseur risi- comanagement GPO, Laurens Hoekstra, senior adviseur risicomanagement/werk- veldtrekker risicomanagement PPO


28 Nr.7 - 2017 OTAR


Foto: Beeldbank RWS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56