search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Sophie Baak, Diensten Geestelijke Verzorging Defensie, Jos Morren en Hein Scheffer


Minister van Defensie dossierhouder veteranen


Op 25 januari heeft minister van Defen- sie Ank Bijleveld een bezoek gebracht aan de in Doorn gevestigde veteranen- organisaties. Zij heeft zich uitgebreid laten informeren over het wel en wee van de veteranengemeenschap en de organisaties die zich voor veteranen inzetten. Deze bijeenkomst bood mij de gelegenheid om een aantal belang- rijke speerpunten van het Veteranen Platform (VP) onder haar aandacht te brengen. Zoals de samenwerking tussen het nuldelijnsondersteuningssysteem van het VP en het collegiaal netwerk van Defensie, het betrekken van actief dienende veteranen bij de veteranen- gemeenschap en de samenwerking tussen Defensie en de gemeenten. Tijdens het bezoek heeft de minister aangegeven dat veteranen haar aan het hart gaan en dat zij daarom het dossier erkenning, waardering en zorg voor veteranen in eigen portefeuille heeft genomen. Uiteraard zijn wij erg blij met dit teken van erkenning en waardering. Het is al lange tijd de wens van het VP


om een duidelijke ‘veteranenautoriteit’ te hebben. Eerder die week is de Raad van Advies van het VP geïnstalleerd. Daarmee versterkt het VP zijn positie richting Defensie, de politiek, de veteranen- gemeenschap en de maatschappij. De Raad van Advies bestaat uit Ina Adema, burgemeester van Lelystad, oud-Kamer- leden Angelien Eijsink en Fred Teeven en generaal b.d. Peter van Uhm, oud- Commandant der Strijdkrachten. De Raad van Advies is door het bestuur en de adviseurs van het VP geïnformeerd over wat er speelt in en rond de vete- ranengemeenschap. Tijdens een infor- meel diner werd nader kennisgemaakt en is doorgepraat over de speerpunten van het VP. Met leedwezen heeft het bestuur ken- nisgenomen van het overlijden van Kees Motshagen op 5 januari, de dag dat hij zijn 90e verjaardag zou vieren. Kees was de oud-voorzitter en erevoor- zitter van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) en maakte vanaf 2011


deel uit van het Algemeen Bestuur van het VP en later de Ledenvergadering. Hij was altijd zeer betrokken bij het VP en hij was nog aanwezig op onze eindejaarsbijeenkomst in december vorig jaar. Voor zijn inzet voor de vete- ranen werd hij in 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Deze editie van de Checkpoint staat in het teken van de inzet in Korea, een niet voorzien postuum eerbetoon aan deze bijzondere veteraan. In de vorige Checkpoint is de inschrij- ving geopend voor de Veteranendag die dit jaar op 30 juni plaatsvindt. Ik hoop dat u zich ondertussen in groten getale heeft ingeschreven of dat alsnog gaat doen.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Internationaal congres over veteranenzorg


U heeft er misschien al over gehoord of gelezen; op 4, 5 en 6 april organiseert het LZV in samenwerking met het ministerie van Defensie een internatio- naal congres over veteranenzorg. Dat gebeurt op het Marine Etablissement in Amsterdam. Drie dagen lang worden internationaal kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van veteranen- zorg, op de gebieden ondersteuning, zorg en beleid. Het afgelopen decennium is het LZV samenwerkingen aangegaan met


bestaande civiele en militaire organisa- ties met expertise en onderzoeks- capaciteit op het gebied van psycho- trauma, en heeft het getracht de over- dracht van kennis te bevorderen. Dankzij deze gecoördineerde samen- werking kunnen wij veteranen de meest geavanceerde, kwaliteitsgerichte behandel- en zorg-faciliteiten bieden die goed beschikbaar en tevens laag- drempelig zijn. Dit jaar wil het LZV dit werk graag internationaal onder de aandacht


brengen en daarom nodigen wij inter- nationale opinieleiders en specialisten vanuit de relevante vakgebieden uit om samen te komen op ons congres in Amsterdam om informatie in te win- nen, ideeën uit te wisselen, inzichten te delen, onderzoek te bespreken, van elkaar te leren en samenwerking te zoeken. (JM)


Meer informatie over het congres op: www.lzv-groep.nl, info Veteranenloket: zie pag. 48.


maart 2018 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65