This page contains a Flash digital edition of a book.
Reflectie Van Doorn tot Den Haag


De vakantieperiode is voor veel men- sen de tijd om te genieten, maar ook voor reflectie. Ik ben nu ruim twee jaar voorzitter van het Veteranen Platform (VP) en in die korte tijd is er veel bereikt, heel veel goeds. In 2014 heb ik het 25-jarig bestaan van het VP mogen vieren. Een belangrijke mijlpaal. Als ik dan tot me door laat dringen wat er in die 25 jaar allemaal is neergezet, heb ik diep respect voor mijn voorgangers. De Vete- ranenwet en het Veteranenbesluit vor- men de kroon op het werk van velen die in die 25 jaar hebben gevochten voor de rechten van de veteraan. Allerlei mate- riële en immateriële voorzieningen voor veteranen en hun thuisfront zijn nu wet- telijk verankerd. Ik durf te beweren dat met deze wet een goede basis is gelegd voor de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun thuisfront. Het kan altijd mooier en beter, maar wat er nu in de wet is beschreven, is goed. De Nederlandse overheid heeft haar ver- antwoordelijkheid jegens de veteranen


Bijdrages: Charlene Cloo, Gerrie Koops Jos Morren en Hein Scheffer


daarmee genomen. De verdere invulling wordt door het VP op de voet gevolgd. De afgelopen twee jaren heb ik als hectisch ervaren. Het begon met de verhuizing naar het gebouw van de Basis in november 2013, waar- door we als bestuur nu dagelijks in contact zijn met de belangrijkste uitvoerende instanties die zich voor de veteranen inzetten. In mijn periode als voorzitter zijn alle bestuursleden vervangen waardoor er nieuwe initia- tieven tot stand zijn gekomen. Elke keer als ik uit Doorn of een VOC (waar het bestuur vaak vergadert) terug naar huis rijd, doe ik dat met het gevoel dat het bestuur weer een steentje heeft kun- nen bijdragen aan de belangen van de veteranen.


Direct na mijn aantreden is het proces gestart van de omzetting van stichting naar vereniging. Aanvankelijk met de verwachting om dit met beperkte aan- passingen te kunnen doen, heeft het proces door de vele discussies geleid tot een fundamentele aanpassing van


het instituut VP. In die context van het willen vertegenwoordigen van alle veteranen, zien wij nu al aanvragen voor (buitengewoon) lidmaatschap bin- nenkomen. Ik zie het als taak van het VP om de toepassing van de regelingen te volgen en als er weeffouten worden geconstateerd deze te repareren. Voorts zijn wij druk bezig om nieuwe initiatie- ven verder uit te werken in het nieuwe beleidsplan en houden wij op vele fron- ten voeling met de veteranengemeen- schap die aan het verjongen is. Het kan altijd mooier en beter, maar de afgelopen twee jaren op een rij zettend, ben ik van mening dat we als vetera- nengemeenschap blij mogen zijn met de dingen zoals ze nu zijn geregeld. De basis is goed. En dat mag ook wel eens worden gezegd.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Veteranen voltooien 99e Nijmeegse Vierdaagse


Van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli liepen 42.684 wandelaars mee met het grootste wandelevenement ter wereld, de Nijmeegse Vierdaagse. Onder hen ook deelnemers van de Unifil Wandelgroep, veteranen in werkelijke dienst van Defensie en een detachement van Dutch Military Veterans. Zestig veteranen en hun relaties liepen mee in het shirt van het Veteraneninstituut (Vi).


Foto: John Serton 50 SEPTEMBER 2015


Tweede Wereldoorlogveteranen nemen de eregroet in ontvangst tijdens de Vierdaagse. De militair op de foto is de kleinzoon van een meidagenveteraan op het podium. Foto: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65