This page contains a Flash digital edition of a book.
MACEDONIËVETERAAN IS SINDS HALF JAAR WETHOUDER IN DEN BOSCH ‘Militaire ervaring geeft


Majoor b.d. Eric Logister (45) is sinds een half jaar wethouder voor D66 in Den Bosch. Als bestuurder maakt de Macedoniëveteraan dankbaar gebruik van zijn jarenlange ervaring als leidinggevende bij Defensie. “Ook in de politiek stel ik automatisch de vragen: wat is er aan de hand, wat zijn de risico’s en wat zijn de mogelijkheden? Dat zit er gewoon gestructureerd in bij een officier.”


Door: Janke Rozemuller V


olgens Eric Logister hebben niet alleen lei- dinggevenden baat bij hun militaire verleden. “Defensie is weliswaar een hiërarchische organisatie, maar als je kijkt hoe leidingge- venden tot planvorming, besluiten en bevelen komen, dan is dat juist heel participatief. Een korporaal bijvoor- beeld is gewend om mee te denken met zijn leidingge- vende. Dat is een ontzettend goede eigenschap. In de bur- germaatschappij denken mensen vaak dat ze alleen maar uit moeten voeren. Ze zijn niet gewend aan de vraag: wat vind jij er eigenlijk van? Dat zul je bij een korporaal niet meemaken. Want die is al een aantal keren door zijn ser- geant of zijn pelotonscommandant gevraagd: wat vind jij ervan, kun je met mij meedenken? Een korporaal op uit- zending heeft een heel grote verantwoordelijkheid en een heel grote zelfstandigheid. Dat vergeten we met z’n allen wel eens: deze mensen zijn echt heel waardevol, ze zijn een enorme meerwaarde voor het bedrijfsleven.”


Onbekend en succesvol


Zelf is Logister in 2002 in het kader van Task Force Fox een kleine vier maanden uitgezonden naar de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, waar kort daarna verkiezingen zouden plaatsvinden. Een vrij onbekende, multinationale missie waar toch ruim driehonderd Nederlandse militairen van alle krijgsmachtdelen aan deelnamen. “Het was de eerste NAVO-operatie waar Nederland de lead had. Dat weet eigenlijk niemand. En het was een NAVO-operatie die heeft gedaan wat in het VN-handvest eigenlijk al stond, namelijk peacekeeping. Het was een heel succesvolle missie.”


Na een korte voorbereidingstijd ging Logister mee met de kwartiermakers. “We waren met een heel kleine club van vier officieren die er voor zorgen moest dat alles in gereedheid was als de troepen werden ingevlogen.” Hij werkte als officier informaticadeskundige vanuit Skopje, het hoofdkwartier van de operatie. “Het was de eerste uit- zending waarin een battlefield management system – het geïntegreerde stafinformatiesysteem ISIS – daadwerkelijk in een operatie werd toegepast door het Nederlandse leger. En ik ging mee om te helpen deze moderne syste- men te introduceren bij de multinationale staf.” Defensie wilde weten of de systemen ook op het slagveld werkten. “En dat deden ze”, vertelt Logister trots. “De afgelopen honderden jaren hing je kaarten aan de muur


48 SEPTEMBER 2015


en gaf je met een prikkertje aan waar de vijand zat en waar je zelf zat. En door de informatievoorziening per ordonnans, per radio of bijvoorbeeld het doorvertellen had je twee dingen: de informatie was altijd van een aan- tal uren geleden en de informatie was niet altijd juist. In Macedonië konden commandanten die in het land zaten de situatie op een digitale kaart projecteren en was het ook meteen zichtbaar op het hoofdkwartier. Geen tijds- verschil meer en de ruis is veel minder.”


Carrière


Op de vraag hoe hij bij Defensie terechtkwam, antwoordt Logister: “Vanuit de spijkerbroek. Dus vanaf het gymna- sium bèta in 1988 rechtstreeks naar de KMA.” Nadat hij de opleiding in 1994 afrondde, was hij tot 2000 officier technische dienst en logistiek en liet zich vervolgens omscholen tot officier informaticadeskundige. In 2008 verliet hij als majoor Defensie en ging als specialist in de IT aan het werk in de burgermaatschappij. In datzelfde jaar werd hij lid van D66. “En voor ik het wist werd ik benaderd en ben ik in het actieve partijlidmaatschap gerold.” Twee jaar later werd hij raadslid in Tilburg. “Dat deed ik naast mijn baan van 40 uur bij een verzekerings- maatschappij.”


Eric Logister (l) met het team waarmee hij digitale kaarten introduceerde tijdens de missie in Macedonië. Op de achter- grond nog de papieren voorloper. Foto: privécollectie Eric Logister


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65