This page contains a Flash digital edition of a book.
pijnlijk. Nu en dan wordt er gehint op gruweldaden. De gewone soldaten benadruk- ken dat ze de SS verafschuw- den. Daar houdt Maas het bij. En zo blijft de lezer toch een beetje achter met een knagend gevoel. Hoezeer de wederwaardigheden van de acht veteranen ook de moeite waard zijn, viel er niet méér te vragen en te vertellen? De geschiedschrijving over de rol van de Wehrmacht sugge- reert van wel. (CK)


Weggemoffeld! Levensverha- len van Duitse Arnhemvete- ranen – Ingrid Maan


310 pagina’s; geïllustreerd € 24,95


Uitgeverij Fagus, Aalten (tel: 0543-466342) www.fagus-uitgeverij.nl ISBN 9789491634338


De Dodenspoorlijn


Onlangs verscheen een verbeterde versie van de Nederlandse vertaling van De Dodenspoorlijn, ook wel bekend onder de naam rapport Warmenho- ven. Vanaf november is er ook een Engelse uitgave beschikbaar. De zoektocht die voorafging aan het boek beschreef vertaalster Will de Bruijn-Janssen in Checkpoint 8-2010. Warmenhoven was spoorwegdeskundige en als krijgsgevangene werkzaam aan de Birma-Siamspoorweg. Na de capitulatie was hij enige tijd beheerder van de spoorweg. Hij schreef het


van


943 in heden


deze hel


werd tulatie hij de bevel e hij


Londen land-


ort


and- pport van de


Feiten en achtergronden van de Thailand-Birma spoorlijn door Lt.Kol. K.A. Warmenhoven


Commandant van de Spoorweg van 1945-1947 de dodenspoorlijn


rapport vlak na de oorlog in opdacht van de geallieerden. De slachtoffers van de zoge- noemde Dodenspoorwegen – de Birma-Siam Spoorweg en de Pakan Baroe Spoorweg – werden op 29 augustus her- dacht op landgoed Bronbeek in Arnhem. (JR)


De Dodenspoorlijn. Feiten en achtergronden van de Thai- land-Birma spoorlijn – K.A. Warmenhoven


132 pagina’s, geïllustreerd € 25,- (excl. verzendkos- ten), te bestellen via Will de Bruijn-Janssen, tel: 0486- 462498 of e-mail: willde-


bruijnjanssen@planet.nl. De opbrengst gaat volledig naar het Thailand-Burma Railway Centre in Kancha- naburi Thailand (www.tbrconline.com) waar het boek ook wordt verkocht.


Veilige gebieden?


Waarom het twintig jaar moest duren voor- dat oud-minister van Defensie Joris Voor- hoeve met een boek komt over de grootste ramp uit de Nederlandse militaire geschie- denis, lijkt vooral gelegen in onthullingen van de onderzoeksjournalisten van het pro- gramma Argos. Met name die over de reden waarom luchtaanvallen uitbleven toen


Ruim de helft van Voorhoeves boek gaat over Srebrenica, in de rest van het boek worden meer crisissituaties beschreven waarin bevolkingsgroepen beschermd moes- ten worden. Te beginnen met de andere ‘beschermde’ gebieden in Bosnië en gevolgd door een hele reeks voorbeelden van de blokkade rond Berlijn in 1948 tot de recente massamoord door IS op de Jezidi’s, een religieus volk in Irak. Het wordt door Voor- hoeve allemaal aangewend om aan te tonen dat bij het (internationaal) ingrijpen in der- gelijke situaties luchtsteun eigenlijk altijd noodzakelijk is.


Dutchbat die in de onverdedigbare enclave Srebrenica het hardst nodig had. Niet voor niets wordt naar die in mei 1995 gemaakte ‘geheime’ afspraak tussen de VS, Engeland en Frankrijk over het niet verlenen van luchtsteun in zijn boek Veilige Gebieden. Falen en slagen bij het beschermen van burgers in oorlogstijd tot vervelens toe ver- wezen. Overigens zijn in recente publicaties in onder meer Trouw twijfels gerezen over de interpretatie van dit ‘akkoord’.


Is dat al niet zo opzienbarend, ronduit jam- mer is dat Voorhoeve in zijn boek nauwe- lijks ingaat op zijn eigen rol in het drama rond Srebrenica. De oneindige reeks – en eigenlijk nooit helemaal opgehelderde – blunders, zoals de verdwenen namenlijst van Moslimmannen en het mislukte fotorol- letje, wordt geadresseerd aan de legerlei- ding, maar het was natuurlijk Voorhoeve zelf die daar de (politieke) verantwoording voor had moeten afleggen (in het boek legt hij fijntjes uit dat ministeriële verantwoor- delijkheid nooit gelijk kan staan aan schuld bekennen). Wel komt hij tot de conclusie dat hij destijds zelf actiever had moeten optreden om de VN tot luchtsteun te bewe- gen en daarvoor op 6 juli het vliegtuig naar Zagreb had moeten pakken. Daarmee komt hij in elk geval terug op zijn uitspraak in december 1995 toen hem in een interview gevraagd werd naar zijn optreden in de Srebrenica-crisis: ‘Ik zou het precies weer zo doen.’ (FL)


Veilige Gebieden. Falen en slagen bij het beschermen van burgers in oorlogstijd – Joris Voorhoeve


424 pagina’s € 21,99


Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam (tel: 020-5249800) www.atlascontact.nl ISBN 9789045029610


SEPTEMBER 2015


29


De Dodenspoorlijn


Lt.Kol. K.A. Warmenhoven, 1947


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65