This page contains a Flash digital edition of a book.
Oproep aan veteranen voor deelname aan een vervolgonderzoek Ingezonden mededeling


HOE GOED WERKT HET LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN?


De meeste veteranen kijken met trots terug op hun inzet bij militaire operaties en uitzen- dingen. En terecht! Sommigen krijgen echter na enige tijd psychische en/of lichamelijke klachten. Dat kan ook gebeuren met hun gezinsleden. Veteranen hebben bijzondere ervaringen achter de rug en om veteranen met klachten te behandelen, is gerichte zorg nodig. In 2007 is hiervoor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) opgericht. Hierin werken kwalitatief hoogwaardige zor- ginstellingen (waaronder drie van Defensie) samen met elkaar en met het Veteraneninsti- tuut op het gebied van maatschappelijk werk en geestelijke hulpverlening. De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) houdt daar toezicht op. Het is de bedoe- ling dat het LZV maatwerk levert, zo dicht mogelijk bij huis, waarbij de veteraan en zijn directe verwanten direct in het middelpunt staan. De samenwerking tussen de instel- lingen heeft als doel om de overgang van het ene type hulpverlening naar een ander type zo gemakkelijk mogelijk te maken.


De RZO wil graag weten of het LZV erin slaagt om de beloofde goede zorg te leveren. Om dat te onderzoeken heeft de RZO een


onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in de arm genomen, het Trimbos-instituut. Dit instituut heeft in 2011 onderzocht welke ervaringen veteranen heb- ben (gehad) met de keten van zorg in het LZV. Daaruit kwam een beeld over uw erva- ringen met de toegankelijkheid van de zorg en de reistijden, de afstemming en samen- werking tussen behandelaren uit de verschil- lende instellingen. Het werd ook duidelijk dat de partner meer bij de begeleiding of behandeling moet worden betrokken. De RZO heeft de resultaten van dit onderzoek besproken met het LZV. Het LZV bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt om de zorg te verbeteren naar aanleiding van uw ervaringen. Dit jaar vindt een evaluatie plaats van de zorg die het LZV levert. Daar- mee is nu de tijd gekomen om te bekijken of de zorg inderdaad verder verbeterd is. De RZO heeft daarvoor weer de ervaringen nodig van u als gebruiker van het LZV wil u daarom vragen om mee te werken aan een vervolgonderzoek.


Als u ook van de zorg van het LZV gebruik (heeft ge)maakt, is het mogelijk dat u hier-


voor binnenkort een vragenlijst krijgt toege- stuurd. Ik doe een beroep op u om hem in te vullen. Uw deelname heeft geen invloed op uw behandeling, zij is anoniem, de onder- zoeksgegevens vertrouwelijk. Weer een vra- genlijst, denkt u wellicht? Ja, en ik hoop van harte dat u mee wilt doen aan dit anonieme en vertrouwelijke onderzoek. U bent erva- ringsdeskundige en wij hebben uw mening broodnodig. U kunt er mede voor zorgen dat collega-veteranen en hun naasten kunnen rekenen op de best mogelijke zorg als ze die nodig hebben.


Indien u vragen heeft over het onderzoek kunt u terecht bij de onderzoeker van het Trimbos-instituut, de heer van Wijngaarden, e-mailadres: bwijngaarden@trimbos.nl of bij de ambtelijk secretaris van de RZO: fa.alwon@mindef.nl


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw mede- werking!


Marie-Louise Tiesinga


Voorzitter Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek


Een bollenboer in de Koreaanse oorlog – Sjaak Vlaming


‘Scenarioschrijver Sjaak Vlaming probeert het militaire verleden van zijn vader Jaap uit het West-Friese Obdam te reconstrueren. (…) Helaas lukt hem maar ten dele antwoord te geven op deze in veteranenland veelvoorkomende en ook intrigerende vragen. Dat is echter beslist geen reden om dit boek links te laten liggen, want (…) het bevat naast een compacte maar duidelijke omschrijving van de gruwelijke aard van de Korea- oorlog een reeks aan invoelbare emoties en observaties van met name de familie van veteraan Jaap.’


Jan Schoeman in Checkboek, zie pag. 29


Een bollenboer in de Koreaanse oorlog – Sjaak Vlaming


ISBN 9789461532633 Winkelprijs € 18,95 Veteranenprijs € 15,95 Actienummer 50261314


Tegen inlevering van deze bon bij de erkende BON


boekhandel ontvangen Checkpoint-lezers € 3,- korting op Een bollenboer in de Koreaanse oorlog. Het boek is ook rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Aspekt, Amersfoortsestraat 27, 3769 AD Soesterberg, tel: 0346-353895, website: www.uitgeverijaspekt.nl


Deze actie is geldig tot 1 oktober 2013.

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64