This page contains a Flash digital edition of a book.
koplopers


de gevonden artikelen korte nieuwsberichten waren. Meer dan de helft van de artikelen werd overigens in de ‘veteranenmaanden’ mei tot en met september gepubli- ceerd, de periode waarin de Nederlandse Veteranendag, veel lokale veteranendagen en belangrijke herdenkingen plaatsvinden.


Aandacht verschillende missies


Aandacht voor veteranen in de dagbladen is mooi, maar voor veel veteranen is het minstens zo belangrijk dat zijn of haar missie ook in die berichtgeving aan bod komt. Dat blijkt helaas lang niet voor alle missies in dezelfde mate te gelden. Hoewel de kranten de meeste missies wel in een of meerdere artikelen samen met andere missies kort noemen, worden slechts (veteranen van) zeven grote con- flicten/missies in afzonderlijke artikelen besproken. Niet alleen ontbreken in deze tien dagbladen in 2012 afzon- derlijke artikelen over de veelbesproken inzet in Korea en Cambodja, ook komen de kleinere vredesmissies en de vele waarnemingsmissies er in deze dagbladen nogal bekaaid af. Op dat gebied valt nog heel wat te winnen. Zelfs voor de inzet op Nederlands Nieuw-Guinea, waar- van Nederland in 2012 vijftig jaar geleden afscheid nam, is de journalistieke aandacht van erg bescheiden omvang (zie tabel 2).


Tabel 2. Oorlogen/missies in de veteranenartikelen (2012) Oorlog/vredesmissie


Geen specifieke missies Tweede Wereldoorlog Meerdere missies Nederlands-Indië Libanon


Afghanistan Nieuw-Guinea Vml. Joegoslavië Irak


Totaal


Artikelen 158 131 66 66 18 16 11 8 7


481


Relatief 33% 27% 14% 14% 4% 3% 2% 2% 2%


100%


Thema’s en toonzetting Waar de aandacht voor de verschillende oorlogen en


vredesmissies erg ongelijk verdeeld blijkt, geldt dat iets minder voor de hoofdthema’s binnen de artikelen over veteranen. De aandacht voor ‘herdenkingen’ scoort met 154 artikelen weliswaar met afstand het hoogst (32 pro- cent), maar ook ‘veteranendagen’ (12 procent) en ‘gezond- heid’ (12 procent) krijgen elk met ruim vijftig artikelen


Hoewel Nederland vijftig jaar geleden afscheid nam van Nieuw-Guinea was er in de media in 2012 weinig aandacht voor de inzet in de voormalige kolonie. Foto: NIMH


ruimschoots aandacht in de tien dagbladen. Door de in 2012 hernieuwde discussie over het militair optreden in Nederlands-Indië kwam het thema ‘oorlogsmisdaden’ ook wat nadrukkelijker voor het voetlicht (8 procent), terwijl juist ‘oorlogs- en uitzendervaringen’ met 5 procent als hoofdthema opmerkelijk laag scoorden. Gezien de ruime aandacht voor positieve veteranenthema’s als ‘herden- kingen’ en ‘veteranendagen’ zal het niet geheel verbazen dat de toonzetting van de berichtgeving over veteranen vaker positief dan negatief van toon is. 58 procent van de artikelen heeft een neutrale toonzetting, 15 procent een (licht) negatieve toonzetting en 27 procent een (licht) positieve toonzetting.


Positieve media-aandacht


De onderzoeksresultaten geven al met al een beeld dat gemengde gevoelens oproept. Enerzijds is het met de aandacht voor veteranen in de dagbladen heel behoorlijk gesteld, met daarbij een mooie rol voor de regionale dag- bladen. Ook is het beeld van veteranen gevarieerd en genuanceerd en is de toonzetting vaker positief dan nega- tief. Anderzijds zijn sommige veteranen en sommige mis- sies in de berichtgeving erg karig bedeeld, vooral de vete- ranen van (kleinere) vredesmissies. Weer positief is de ruime aandacht voor de Nederlandse Veteranendag en de lokale en regionale veteranendagen. Deze veteranendagen genereren bovendien vooral positieve media-aandacht en dat draagt bij aan het uitdragen van de ervaringen van veteranen en het stimuleren van maatschappelijke waar- dering. Daarom is het Vi een apart onderzoek gestart naar de berichtgeving over veteranendagen in alle Neder- landse kranten. Over de resultaten van dat onderzoek zal later in het jaar in Checkpoint en online nog uitvoerig worden bericht. Wordt vervolgd.


In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar de berichtgeving over veteranen in tien grote dagbladen samengevat. Wie meer wil weten over de opzet en resultaten van dit onderzoek kan voor het volledige onderzoeksrapport ‘Dagbladmonitor 2012 Vete- ranen’ terecht op de website van het Veteraneninstituut (www.veteraneninstituut.nl).


JULI-AUGUSTUS 2013 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64