This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Klazien van Brandwijk-Wiltjer, Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Koos Sol en Mario van Steenbergen


Veteranennota


De in juni naar de Tweede Kamer ver- stuurde Veteranennota is volgens een meerderheid van de Tweede Kamer onvoldoende, zo bleek tijdens het over- leg met de Vaste Tweede Kamercommis- sie van Defensie op 24 juni. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert beloofde een ‘aangepaste Veteranennota’ in september, waarna het overleg hervat zal worden.


Behalve dat alle commissieleden von- den dat de Algemene Maatregelen van Bestuur die horen bij de uitvoering van de al in 2011 Kamerbreed aangenomen Veteranenwet wel erg lang op zich laten wachten, concentreerde de kritiek zich met name op twee punten. De eerste is het oprichten van één vete- ranenloket dat een belangrijke peiler is van de Veteranenwet. Tweede Kamer- lid Angelien Eijsink van regeringspartij PvdA: “Net als veel andere zaken wordt hierover niets


Angelien Eijsink. Foto: Claudia Heinermann


toegelicht in de Veteranennota. Het is lastig debatteren over heel veel wat ont- breekt.” Eijsinks kritiek dat ook eerder gevraagde informatie over hoe het gaat met militairen die hebben deelgenomen aan de missie in Uruzgan ontbreekt, werd door de oppositiepartijen gedeeld. SP en D66 wilden ook meer informa- tie over het in de nota aangekondigde onderzoek naar zelfmoord onder vete- ranen. D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchi: “In zo’n onderzoek moet je zelfmoord van militairen niet zonder meer gaan vergelijken met cijfers van het CBS. Een militair is immers gese- lecteerd en gekeurd, dus niet zomaar te vergelijken met een gewone werkne- mer.” Hennis-Plasschaert begon haar antwoorden op de Kamervragen met de opmerking: “Volgend jaar komt er weer een echte nota.” Maar de commis- sieleden namen daar uiteindelijk geen genoegen mee. (FL)


4 JULI-AUGUSTUS 2013


Ombudsman behandelt sinds 1 juli klachten van veteranen


Veteranenombudsman Alex Brenninkmeijer. Foto: Jacqueline de Haas


De Nationale ombudsman, tevens Veteranenombudsman, Alex Brenninkmeijer behandelt sinds 1 juli klachten van vetera- nen. Dat kunnen klachten zijn over zowel overheidsinstanties als niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen voor vetera- nen. De Veteranenwet is nog niet in werking getreden omdat een aantal onderwerpen nog moet worden uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur. Dat de ombudsman toch al aan de slag is gegaan voor veteranen komt omdat de nog uit te werken onderwerpen geen betrekking hebben op de Veteranenombuds- man. ‘Ik vind dat veteranen niet


langer de dupe mogen worden van een langlopend wet-gevingsproces en daardoor bij mij een gesloten deur aantreffen’, laat Brenninkmeijer weten op zijn site. Volgens de Veteranenwet krijgt de Veteranenombudsman drie taken. Hij behandelt klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefen ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen. Hij kan ook uit eigen beweging een onderzoek instellen. Verder adviseert de Veteranenombudsman rege- ring en parlement en tot slot monitort hij de klacht-behandeling bij de instanties die zorg verlenen aan veteranen. (LvD)


Raad vindt rehabilitatie Indië-weigeraars politieke kwestie


De twee Indië-weigeraars die de Hoge Raad hadden gevraagd hun veroordelingen uit de jaren vijftig te herzien, zijn in het ongelijk gesteld (zie ook Check Up 1-2013). De Hoge Raad oordeelde dat er onvoldoende nieuwe feiten naar voren waren gekomen om de zaak te heropenen en vindt dat de politiek aan zet is als het de straffen wil rechtzetten. De advocaat van de twee mannen, Liesbeth Zegveld, noemt de uitspraak van de Raad een ‘inkoppertje’. “Het is uitzonderlijk dat de Raad zo nadrukkelijk naar de politiek wijst, een mooie voorzet voor een vervolg in de Tweede Kamer.” Volgens haar moet er een speciale wet komen, waarmee alle 2.600 veroordeelde weigeraars worden gerehabiliteerd. Inmiddels heeft het Tweede Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA) over deze kwestie vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie. Ze wil onder meer van de bewindslieden weten of zij het met de Raad eens zijn dat rehabilitatie een zaak is van de politiek en de wetgevende organen. Ook vraagt ze of de ministers het met haar eens zijn dat rehabilitatie van de voormalige dienstweigeraars en erkenning van hun gewetensbezwaren achteraf, niets ten nadele betekent voor de individuele inzet en opvattingen van degenen die toentertijd wel hebben meegedaan aan de strijd in voormalig Nederlands-Indië. De SP stelde Kamervragen en pleitte voor een brede regeling aan alle weigeraars. Ook D66 en GroenLinks spraken zich uit voor rehabilitatie. (JR)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64