search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
A15 Maasvlakte-Vaanplein (MaVa)


bent, wie je vertegenwoordigt en meet daar geen grotere verantwoordelijkheid aan af dan je hebt. Een belangrijke leer- ervaring voor mij was het willen afkeuren van een ontwerp bij de Oresund omdat de procedure niet goed gevolgd zou zijn. Daardoor had de aannemer geen recht op zijn geld. Daar heb ik niet aan meege- werkt. Ik heb de aannemer gewezen op de tekortkomingen. Daardoor kreeg hij betaald wat goed was en het restant als de tekortkomingen waren opgelost. Ik had er veel moeite mee dat men het pro- ces blijkbaar belangrijker vond dan de inhoud. Dat doet me altijd denken aan het voorbeeld van de ideale procedure die kan leiden tot betonnen reddings- vesten. Het proces was perfect, maar de uitkomst voldeed niet aan het doel. Ik heb die volgorde nooit goed begre- pen. Als je ging uitleggen dat dat van- uit jouw optiek nooit ging werken, dan moest je eerst het proces in orde maken en scheiden van de inhoud. Volgens mij zit dat gruwelijk aan elkaar vast. Zo heb ik altijd geprobeerd zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven en uit te spreken waar je voor staat en in gelooft, zowel in je eigen organisatie als naar de partijen waar je mee werkt.”


Bouw nieuwe zeesluis IJmuiden


Wat had er anders gemoeten en gekund? “Ik ben van mening dat er steviger door- gezet had moeten worden op vernieu- wingen. Om in termen van Plan Do Check Act te blijven, we zijn te snel weggelopen van de Check en Act. Daardoor vlakt de leercurve in een organisatie af. Projec- ten waar Check en Act wel de volle aan- dacht hielden, zoals de Waardse allian- tie en de Oresund, zijn uiteindelijk in mijn ogen de succesvolste projecten geble- ken. Als een opdrachtgever te snel weg- loopt van Check en Act, dan gaat een opdrachtnemer daarin mee. De neiging is om te veel te kijken naar een project dat niet goed gaat en veel te weinig naar projecten die wel succesvol zijn. Dus als we terugkijken naar wat anders moet, dan is het meer leren van projecten die goed gaan en elkaar wat langer vasthou- den. Wisselingen tussen mensen of wis- seling van kennis leidt tot veel meer ver- lies van inzicht en van begrip dan men beseft. Bijvoorbeeld als je de duurzame, circulaire economie verder wilt brengen, dan moet je weer respectvol met elkaar omgaan in de hele keten. Dat zijn we onderweg wel een beetje kwijtgeraakt. Het gaat nu om processen, de hoofd-


OTAR Nr. 3 - 2020


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48