search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het Hooglandgemaal bij Stavoren waar Wetterskip Fryslân de inlaat van IJssel- meerwater stopzette toen het IJsselmeer- peil te snel zakte (foto: Rijkswaterstaat).


hoogwater. We hebben studies gedaan naar de mogelijkheden om water vast te houden voor de droogte, maar dat is heel beperkt. We hebben met het IJssel- meer al een heel grote zoetwatervoor- raad en daar kunnen de uiterwaarden relatief weinig aan toevoegen. Kosten- berekeningen hebben aangegeven dat grootschalige investeringen in het buf- feren van water langs de rivieren weinig effectief zijn. Bij droogte gaat het om de slootjes en de akkers. We moeten het water uit het hoofwatersysteem in de haarvaten kunnen krijgen. Bij de wortels van de planten. Dat is op dit moment


Langsdammen, zoals hier op de Waal bij Tiel, kunnen helpen bij het bevaarbaar houden van de grote rivieren bij lage waterstanden. De dammen houden het water meer in de vaargeul.


Plaatsing van het tijdelijke bellenscherm achter de Noordersluis bij IJmuiden om verzilting van het Noordzeekanaal te beperken (foto: Rijkswaterstaat).


Slim watermanagement op Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal


Tijdens de droge zomer van 2018 heeft het concept Slim watermanagement bewezen goed te werken, niet alleen voor hoogwater maar ook voor droogte. Op dat moment liep er een pilot van de lokale waterschappen en Rijkswaterstaat voor een verfijnd peilbeheer op het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De waterbeheerders hadden de beschikking over een gezamenlijk informatiesysteem, waardoor alle betrokkenen van elkaar wisten wanneer sluizen of gemalen werden opengezet. Een te hoog of te laag peil wordt direct door het systeem opgepikt en in een WhatsApp-groep gedeeld. Aan de hand van dit informatiesysteem konden de waterbeheerders in de zomer van 2018 de zoutindringing op het Noordzeekanaal monitoren. Door het schutten van de zeesluizen bij IJmuiden komt die verzilting daar wel vaker voor, maar in 2018 ging die zoutprop tot voorbij Amsterdam en dreigden ook het Amsterdam-Rijnkanaal en het drinkwaterinnamepunt bij Weesp te verzilten. Aan de hand van de metingen van de zoutconcentraties is besloten tot een aangepast schutregime in de zeesluis en zijn twee bellenschermen aangebracht die de oprukkende zouttongen op de bodem van de kana- len tot staan konden brengen.


De inzet van slim watermanagement voor een verfijnd beheer is een van de belangrijke aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte geworden.


nog lang niet overal mogelijk. Nog beter zou het zijn als regenwater dat in de win- ter en het voorjaar valt, goed wordt vast- gehouden in de haarvaten. Dat geldt zeker voor de hoge zandgronden en andere gebieden waar wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem niet mogelijk is”, aldus Van Waveren.


Aandacht Hij hoopt dat er de komende tijd vol- doende aandacht blijft voor de extreme droogte en is zich ervan bewust dat die aandacht met een paar natte zomers zomaar kan wegvallen. “Er ligt nog een stapel structurele maatregelen die inge- voerd kunnen worden om de droogte veel beter op te vangen. We moeten de aandacht zien vast te houden om te voorkomen dat we over vijf jaar helemaal opnieuw moeten beginnen.”


OTAR Nr. 3 - 2020 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48