search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Om veiligheidsredenen werkt Siemens Mobility alleen als beide schuiven geslo- ten zijn. “De onvoorspelbaarheid van het water met name in het voor- en najaar is lastig”, zegt Buurkes. “Om die reden hanteren we een zo kort mogelijke opbouwperiode, zo’n tien weken per vizierschuif. Het is twee keer gebeurd dat we vanwege hoogwater het werk wekenlang stil hebben moeten leggen.” Voor de laatste vervanging in Driel is het werkprotocol


voor hoogwatersituaties


verder geoptimaliseerd. Van den Broek: “Siemens Mobility heeft kritisch geke- ken naar een genuanceerdere belast- baarheid van de stuwen. Dat geeft meer werktijd en ruimte. Het was een con- structieve samenwerking.”


Lage waterstanden Bij de voorbereidingen van het pro- ject werd in allerlei opzichten rekening gehouden met


belemmeringen


Vizierstuw in geopende stand. Foto: Thea van den Heuvel | Rijkswaterstaat door


hoogwater. Maar in de droge zomer van 2018 kregen Rijkswaterstaat en Siemens Mobility te maken met een onvoorzien fenomeen: een extreem lage water-


stand, die zelfs leidde tot een omkering van de waterstroom. “Tijdens het project bleek dat ook laag water een belemme- ring kan worden”, aldus Van den Broek. Buurkes: “Bij een te lage waterstand is er minder diepgang voor schepen en kun je niet hijsen. In eerste instantie hadden we daarvoor geen scenario. In samenwerking met Rijkswaterstaat heb- ben we snel geschakeld.” In overleg met de Landelijke Commissie Waterverdeling is toen overeengekomen om overdag minder water door te laten, zodat de aannemer kon blijven werken, en ’s nachts de dubbele hoeveelheid, om onder meer voldoende drinkwater te garanderen. Van den Broek: “Je moet meebewegen met de waterstanden. Water heb je niet in de hand.”


Ongeplande stremming Ook ongepland waren twee stremmin- gen van het stuw- en sluiscomplex Driel in februari en maart 2020. De onge- plande stremmingen waren nodig toen de schuiven bij hoogwater volledig open stonden, maar schepen er uit veilig- heidsoverwegingen toch niet onderdoor konden varen. Vanwege tijdelijke beves- tigingspunten onder water van het tij- delijke keermiddel bestond aanvarings- gevaar.


Onderhoud De renovatie moet eind dit jaar zijn afge- rond, waarna de aannemer nog een half jaar


doorlopend onderhoud uitvoert


alvorens het beheer wordt overgedra- gen. Siemens Mobility heeft het onder-


houd sinds het begin van het project voor zijn rekening genomen, aldus Van den Broek. “We wilden voorkomen dat er misverstanden zouden ontstaan als er ook een andere aannemer aan het werk zou zijn.”


Kennis delen De renovatie van de drie stuwcomplexen is een bijzonder project, waarbij veel kennis en ervaring is opgedaan, aldus Van den Broek: “Samen met de aanne- mer zijn we aan het kijken hoe we waar- devolle kennis en ervaring kunnen gaan delen. Het gaat dan om zaken als water- management, manieren om meer wer- kruimte te creëren en de omgang met een rijksmonument.” Buurkes: “Deze ervaring kunnen we zeker gebruiken bij andere projecten. Bij Rijkswaterstaat staan nog heel wat renovatieprojecten op de rol.”


Afstandsbediening


De drie stuw- en sluiscomplexen worden sinds november 2019 op afstand bediend vanuit een nieuwe Bediencentrale in Amerongen. Een winstpunt voor de scheepvaart is dat de sluizen nu 24 uur per dag en zeven dagen per week worden bediend. De bouw van een nieuwe bediencentrale was overigens een apart contract los van het renovatieproject, evenals de aanleg van glasvezelinfrastructuur.


OTAR Nr. 3 - 2020


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48