search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
waterschappen hebben samengewerkt aan innovatie – tezamen met kennis- instellingen


en ingenieursbureaus –,


zodat de gevonden oplossing ook mo- gelijk in andere projecten bruikbaar is. Vanwege bestaande woningbouw in de omgeving is in Amsterdam is er geen ruimte om de dijk te verstevigen via de manier die het meest wordt toegepast bij dijkversterkingen: met grond de dijk verhogen en/of verbreden, wat relatief weinig kosten met zich meebrengt. Op deze plek is uiteindelijk gekozen voor de techniek JLD-Dijkstabilisator.


“Dit zijn


klapankers, een soort grote punaises, die twintig meter diep de dijk in worden geslagen naar een stevige grondlaag en het dijklichaam zodoende op zijn plek houden”, zegt Wagener. “Ze zitten er nu een jaar in en tot dusver werkt alles naar tevredenheid. Het ligt dus in de lijn van de verwachting dat we deze techniek ook op andere plaatsen kunnen toepas- sen. Het is een duurdere techniek dan gebruikelijk, maar doordat in deze situa- tie nu geen woningen hoefden te worden gesloopt, heb je dan toch een business case.”


Hollandsche IJsselsysteem Binnen het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden is al een aantal jaar gele- den de vraag gesteld op welke wijze de waterveiligheid rond (het niet gekanali- seerde deel van) de Hollandsche IJssel kan worden gewaarborgd. Vanwege de


intensieve bebouwing en smalle


dijken is dijkversterking hier zeer com- plex. Zeker als daar een dijkverhoging bij nodig is. Daarom hebben het hoog- heemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat West Nederland Zuid een systeem- analyse uitgevoerd om af te wegen met welke maatregelen de waterveiligheids- opgave het best kan worden ingevuld. Het voorstel is nu om de faalkans van de sluiting van de stormvloedkering Hol- landsche IJssel (bekend van de Algera- brug) te verminderen, wat zorgt voor een beperktere dijkverhoging langs de Hol- landsche IJssel. Dat heeft meteen effect op het HWBP-project Krachtige IJssel- dijken Krimpenerwaard (KIJK) van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “Ook in dit project geldt dat er betrekkelijk weinig ruimte is de dijken te verhogen en te verbreden”, vertelt Wagener. “Vandaar dat de vraag rees of met een slimme combinatie de strengere normen vanuit waterveiligheid te realiseren zijn. Uit studie bleek dat het mogelijk was om met relatief een- voudige ingrepen de stormvloedkering te verbeteren, zodat minder werkzaam- heden aan de dijken nodig zijn. De geko- zen systeemoplossing is minder kost- baar dan alleen de dijken te versterken. Dat de dijkversterking iets minder ingrij- pend hoeft te zijn, beperkt de bouw- hinder enigszins en het komt de moge- lijkheden voor ruimtelijke inpassing in de omgeving ten goede.”


Financiering van de projecten Bij elk project moeten veel keuzes wor- den gemaakt. De kwaliteit van de dijk- versterking staat vanwege de nieuwe veiligheidsnormen voorop in ieder pro- ject, maar binnen deze normen is het met name via innovatie mogelijk om bij- voorbeeld overlast te voorkomen of het resultaat te optimaliseren binnen een beperkte ruimte. Uiteraard speelt de financiering van de projecten ook een belangrijke rol. Hoe is dat eigenlijk gere- geld binnen de HWBP? Wagener: “Voor alle werkzaamheden is tot 2050 onge- veer 7 tot 8 miljard euro beschikbaar. Dit budget komt tot stand doordat zowel het Rijk als de gezamenlijke waterschappen jaarlijks 180 miljoen euro in de pot stop- pen, dus het jaarlijkse budget is 360 mil- joen euro.” Voor de meeste dijken zijn de waterschappen de uitvoerders van de HWBP-projecten; bij de rijkskerin- gen, zoals grote sluizen en stormvloed- keringen, is dat Rijkswaterstaat. Voor de financiering van hun projecten kunnen de waterschappen terecht bij de lande- lijke organisatie van HWBP. “Wij zorgen vervolgens voor de verdeling van het gezamenlijke budget op basis van de ingediende plannen van de uitvoerders.”


Ommelanderdiek 16 Nr. 3 - 2020 OTAR


Synergievoordelen Soms is het bepalen van de financiering ingewikkelder dan anders, bijvoorbeeld omdat een waterschap de HWBP-werk-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48