search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ook voor de vervangingsopgave


‘ Flatten the curve’ – de uitdaging voor de komende 30 jaar


Nee, geen artikel over corona. De door de huidige crisis populair geworden uitdrukking ‘fl atten the curve’ is ook precies wat de vervangingsopgave nodig heeft. Door slim in te zetten op levensduurverlenging (dus selectief) kan het vervangingsvraagstuk worden omgezet in een renovatievraagstuk. De periode waarin al die infra moet worden vervangen wordt met 20-50 jaar verlengd, de curve wordt uitgesmeerd en dus vanzelf vlakker.


Anthony van den Hondel, CP-Advice


D


oor de coronacrisis ziet Nederland als maatschappij er heel anders uit dan 100


dagen geleden. De bedreiging van onze collectieve gezondheid, maar zeker ook van ons zorgsysteem, duwt alle andere zaken naar de achtergrond. De Neder- landse economie heeft een noodstop gemaakt (zie ook het kader: ‘Uitstel KB-Kenniscentrum studiemiddag naar 2021’) en het is nog onduidelijk wat de toekomst gaat brengen. Dat is het moei- lijke met voorspellen: de toekomst is zo ongrijpbaar. Tegelijkertijd is voorspellen of vooruitzien noodzakelijk om beleid te bepalen. Wat uit de coronacrisis blijkt, is dat Nederland snel kan schakelen en veranderen als de noodzaak daar is.


34 Nr.3 - 2020 OTAR


Vervanging en renovatie Veel bruggen en tunnels zijn aangelegd vanaf de jaren ’50. Deze objecten nade- ren nu het eind van hun levensduur. Hoe- wel de vervangingsnoodzaak meestal functioneel wordt


ingegeven, zijn fac-


toren als technische en economische levensduur ook zeer van belang. Neder- land staat voor de grootste onderhouds- opgave in onze geschiedenis. Medio april 2019 stelde Jan Slager, direc- teur Vervanging en Renovatie bij RWS, dat


voorspelbaar onderhoud nood-


zakelijk is. “De toepassing van sensoren … maken dit mogelijk”. Een jaar later (medio april 2020) organiseert BTIC (digitaal online, het nieuwe ‘normaal’ door corona) de werksessies ‘Innovatie- programma Circulair Beton’. De marktpartijen bespreken daar onder meer de mogelijkheden om innovatief constructies te repareren en te verster-


ken, zodat deze een levensduurverlen- ging krijgen van tenminste 20 jaar. Van- zelfsprekend is het onvoldoende om een enkel object 20 jaar langer mee te laten gaan. Dan zou deze alsnog na 20 jaar, tijdens de verwachte piek van de vervan- gingsopgave, vervangen moeten wor- den. Het draait dus, ook hier, allemaal om ‘fl atten the curve’.


Schade aan voorgespannen ligger


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48