search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Inmiddels is bekend waar de proble- men in de infra zich voornamelijk op toe- spitsen. Nu is de vraag: wat is de hui- dige conditie en hoe veranderd deze in de tijd? Daar moet voor de naar schat- ting 300.000 kunstwerken in Nederland grip op worden gekregen, zonder dat ons ‘zorgsysteem’


(onze inspecteurs, Voorkomen schade aan ligger met KB


Levensduurverlenging Beton heeft een zeer, zeer lange tech- nische


levensduur. De economische


levensduur en de functionele levensduur zijn in de infra veel korter. Door het ple- gen van onderhoud kan de economische levensduur verlengd worden. Voor beton is de grootste onderhoudspost het ontstaan van betonschades. Door het gebruik van dooizout op de wegen is een klein (maar belangrijk) deel


van het beton bloot-


gesteld aan chloride. Als daardoor de wapening, of nog erger het voorspan- staal, gaat corroderen ontstaat de nood- zaak voor correctief onderhoud.


Inmid-


dels is kathodische bescherming (KB) van het staal ‘de’ techniek om de corrosie dan alsnog te stoppen en zowel de veiligheid als de duurzaamheid te borgen. Maar voorkomen is toch beter dan gene- zen? Preventief onderhoud heeft de potentie om een aanzienlijke besparing te realiseren op de onderhoudskosten. Levensduurverlenging is dan bereikbaar met een relatief beperkt budget. Een voorbeeld daarvan is het conserveren van beton om veroudering te voorkomen en het toepassen van preventieve katho- dische bescherming (KPre). Dergelijke ingrepen kosten vaak maar een fractie van de onderhoudskosten die worden voorkomen. In beheerfi losofi e verschuift dan het onderhoud van een storings- gestuurde aanpak naar een toestands- afhankelijke aanpak. Maar hoe bepaal je wat je moet doen, en nog belangrij- ker, wanneer? Meten is weten, luidt het gezegde. De betonconstructies moeten slimmer worden, zodat fysieke inspectie beperkt kan blijven en toch de onder- houdsbehoeftige


toestand waarin beton verkeerd vooraf duidelijk is. OTAR Nr.3 - 2020 35 het


Testen, testen, testen In de aanpak van de afgelopen twin- tig jaar, wordt betononderhoud vooral gestuurd op basis van inspecties en nadere onderzoeken. Fysiek worden ob- jecten geïnspecteerd. Op locatie wor- den door de inspecteurs metingen uit- gevoerd en gevonden problemen of pro- bleemgebieden, worden nader onder- zocht. Deze op zich goede aanpak, heeft ons veel inzicht opgeleverd.


Elektronica maakt beton slim


onderzoekers en reparateurs) overbelast raken. Het antwoord is dat de kunstwerken slim moeten worden gemaakt. Door het gebruik van monitoringssystemen, kan met een minimale investering van midde- len de dataset worden gevuld waarmee expertsystemen de inspecties en het (dan voornamelijk preventieve) onder- houd kunnen sturen. De kennis is er. De technologie is er. Tot nu toe ontbrak mis- schien het gevoel van noodzaak, maar inmiddels weten we dat grip op een cri- sis alleen te krijgen is door onophoude- lijk te testen.


Meer informatie www.kb-kenniscentrum.nl/


Sensoren maken onderhoud voorspelbaar Uitstel KB-Kenniscentrum studiemiddag naar 2021


Binnen Nederland is in de loop der jaren een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op betonconstructies. Hoewel het een be- proefde uiterst duurzame techniek is, is het aantal beschermde constructies relatief gering.


Om de techniek Kathodische Bescherming bij een breed publiek onder de aandacht te brengen alsook toegankelijk te maken, hebben de betrokken marktpartijen de stichting ‘KB-kenniscentrum’ opgericht. Uitwisseling van ideeën en kennis staan voorop. Het KB-Kenniscentrum had in de vorige OTAR aangekondigd op 10 juni 2020 in Utrecht de tweejaarlijkse studiemiddag over KB van beton te organiseren. In verband met COVID-19 is besloten deze bijeenkomst te annuleren. Medio 2021 zal een nieuwe studiemiddag worden georganiseerd. Graag tot dan!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48