search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wetboek geregeld. De pandemie heeft niemand zien aankomen en de effecten ervan zijn niet in aanneemsommen ver- disconteerd. Het gevolg van overmacht is dat de opdrachtgever aan een tekort- koming geen rechtsgevolgen kan ver- binden, zoals het verrekenen van boetes of het vorderen van schadevergoeding. Het zal een ondernemer echter niet al- leen te doen zijn om het voorkomen van opgelegde sancties. In veel gevallen zal hij zijn (extra) kosten op de opdracht- gever willen verhalen. Overmacht maakt


de opdrachtgever


echter niet automatisch aansprakelijk. Een aannemer heeft pas aanspraak op bijbetaling of vergoeding van kosten- verhogingen als de extra kosten het gevolg zijn van een omstandigheid die partijen bij het aangaan van de overeen- komst niet hadden voorzien en waarvan de kosten niet in de aanneemsom waren opgenomen. Ook mag de omstandig- heid niet tot het (normale) ondernemers- risico behoren. Volgens de in de bouw gebruikelijke voorwaarden (de UAV 2012 en de UAV-gc 2005) gelden daarvoor een aantal voorwaarden. Zo zal de kosten- verhoging aanzienlijk moeten zijn. Veelal wordt daarbij een marge aangehouden van circa 5% ten opzichte van de oor- spronkelijke aanneemsom. Tevens moet de opdrachtgever tijdig over de kosten- verhoging zijn geïnformeerd en moet hij in de gelegenheid worden gesteld het werk te vereenvoudigen of vermin- deren. Dat vergt (tijdig) overleg tussen opdrachtgever en aannemer.


Gewijzigde wet- en regelgeving Anders dan in enkele van ons omrin- gende landen is geen sprake van een totale lockdown. De ‘intelligente lock- down’, zoals die door de regering is afge- kondigd, verbiedt weliswaar samenkom- sten van meer dan drie personen, maar bouwplaatsen vallen daar niet onder. De maatregelen


noodzaken opdrachtge-


vers momenteel dan ook niet tot schor- sing of opzegging van een werk. Aannemers dienen niettemin bij de uit- voering van hun werkzaamheden wel


rekening te houden met alle geldende wet- en regelgeving, ook als die na opdrachtverlening is gewijzigd. Omdat de


coronamaatregelen zijn neerge-


legd in noodverordeningen van de vei- ligheidsregio’s – en dezer dagen zullen worden omgezet in een spoedwet – zul- len aannemers zich dus aan de corona- maatregelen moeten houden. Die zijn immers dwingend van aard. Bovendien moeten aannemers hun werknemers op grond van de Arboregelgeving een vei- lige en gezonde werkplek bieden. Zo moeten aannemers


rekening houden


met onder meer reisrestricties naar de bouwplaats en de anderhalve-meter- eis op de bouwplaats. Om hier nader invulling aan te kunnen geven, hebben brancheorganisaties in de bouw en vak- bonden in samenwerking met het minis- terie van BZK een ‘Protocol Samen Vei- lig doorwerken’ opgesteld. Daarin zijn handvatten opgenomen voor een veilige uitvoering van werkzaamheden.


OVERMACHT MAAKT DE


OPDRACHTGEVER NIET AUTOMATISCH AANSPRAKELIJK


22 Nr. 3 - 2020 OTAR


Door de toepassing van het protocol kunnen aannemers met extra uitvoe- ringskosten worden geconfronteerd of kunnen vertragingen ontstaan. De UAV 2012 en de UAV-gc 2005 bieden daar- naast een regeling voor vergoeding van kosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan gewijzigde wet- en regel- geving.


Samen effecten monitoren Het is bovendien niet eenvoudig vast te stellen welke gevolgen in geld en tijd de coronamaatregelen op de uitvoering van projecten hebben of redelijkerwijs had- den mogen hebben. De concrete gevol- gen zijn erg afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Geen werk is hetzelfde. Zo zal de kans op besmetting op een bouw- plaats in de buitenlucht minder groot zijn dan op een bouwplaats in een gebouw. Op het ene project kunnen de maat- regelen makkelijker worden geïmple- menteerd dan op het andere project. Voor sommige werkzaamheden moe- ten aanvullende maatregelen worden getroffen om anderhalve meter afstand te kunnen bewaren, voor andere werk- zaamheden niet.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48