search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VOOR HET WATERMANAGEMENT EN DOORGANG VAN DE SCHEEPVAART


Vizierstuw in gesloten stand. Foto: Thea van den Heuvel | Rijkswaterstaat


nieuw


bogen, die een cruciale schakel zijn bij het waterbeheer van de rivieren. Ook tij- dens de renovatiewerkzaamheden moet er voldoende zoetwater richting de IJssel en het IJsselmeer stromen, zonder de Nederrijn en Lek tekort te doen. Dat is met name een taak van het meest stroomopwaarts gelegen complex bij Driel, dat ook wel de ‘kraan van Neder- land’ wordt genoemd. De twee andere complexen bij Ameron- gen en Hagestein spelen vooral een rol in het faciliteren van de scheepvaart, dat moet kunnen rekenen op voldoende waterdiepte om vlot en veilig te varen.


Onmisbaar Het project werd in 2016 aanbesteed. Harde voorwaarde was dat het water-


management en het bedienen van de scheepvaart in de circa vijf jaar die het project duurt, zonder veel hinder moe- ten doorgaan. Dat zijn immers onmis- bare functies. “Bij zo’n project kun je geen risico’s nemen. Daarvoor zijn de stuwcom- plexen te belangrijk voor het water- management”, aldus Van den Broek. “Watermanagement moet altijd door- gaan. En het aantal stremmingen voor de scheepvaart moet zoveel mogelijk beperkt blijven.” Op jaarbasis passeren vele duizenden schepen de complexen. Een stremming is wel het laatste waarop de schippers wachten. “Per complex zijn stremmin- gen aangevraagd en toegepast voor de werkzaamheden bij sluizen. Dat was tien tot twaalf weken in 2018 en 2019.” Schepen moesten in die periode omva- ren via de Waal. De werkzaamheden zijn uiteraard afhan- kelijk van het grillige water. Bij hoog- water staan de vizierschuiven open, en kan de aannemer uit veiligheidsoverwe- gingen niet werken. De werkzaamheden kunnen alleen worden gedaan als beide schuiven - elk complex telt er twee - gesloten zijn en er geen stroming is.


Werkseizoen “Het risico op hoogwater is een groot nadeel bij de werkzaamheden”, aldus Van den Broek. “Om meer zekerheid te bieden hebben we bij de aanbesteding vastgelegd dat het werkseizoen valt tus- sen 1 mei en 1 november.” In die periode zijn er over het algemeen lage water- standen. De vastgelegde verdeling van het water bij Driel moest ook tijdens het werk- seizoen gewoon doorgaan. Drinkwater- bedrijven, waterschappen, agrariërs en woonbootbewoners


rekenen daarop.


Wel is afgesproken dat het waterpeil maximaal vijftig centimeter hoger en vijftien centimeter lager mag zijn dan gebruikelijk. Bij de aanbesteding was een goed risi- cobeheersplan een cruciaal onderdeel, aldus Van den Broek. Siemens Mobility won de aanbesteding en voert de reno- vatie uit in samenwerking met DIMCO, Solidd Steel Structures en Knook Staal- en Machinebouw. De gunning vond plaats op basis van EMVI-criteria: economisch meest voor- delige inschrijving. De prijs alleen was niet doorslaggevend; ook de voorge- stelde aanpak met slimme oplossingen.


VIJF JAAR HINDERARM WERKEN


Vervanging van de vizierschuif. Foto: Thea van den Heuvel | Rijkswaterstaat OTAR Nr.3 - 2020 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48