search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hoogwaterbeschermin levert eerste projecten


Als grootste uitvoeringsprogramma van het Delta- programma is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) sinds 2014 aan de slag met een grote landelijke dijkversterkingsoperatie die in 2050 moet zijn afgerond. Samenwerkingspartners het Rijk – het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat – en de waterschappen gaan binnen het HWBP tot 2050 enkele honderden dijkversterkingsprojecten uitvoeren waar- van de eerste projecten nu zijn opgeleverd. Programma- directeur van HWBP Erik Wagener is positief over de voortgang van de projecten. “Innovaties op allerlei terreinen komen tot stand door de vele vormen van samenwerking die ontstaan binnen en tussen de verschillende projecten.”


Wink Sabée


Dijkverbetering, Eemshaven | foto: Waterschap Noorderzijlvest


jarige programma dat tot doel heeft het versterken van dijken voor een water- veilig Nederland in 2050. Dit eerste gere- aliseerde project is een voorloper van de projecten die de komende jaren in uit- voering worden genomen en de honder- den projecten die op de langere termijn in het verschiet liggen. De werkzaam- heden vinden voornamelijk plaats langs de grote rivieren, de Waddenzee en deels in Zeeland.


V 14 Nr.3 - 2020 OTAR


ol trots heeft het HWBP on- langs het eerste grote project opgeleverd


van het meer-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48