search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
gsprogramma op


Asfalt, Eemshaven | foto: Waterschap Noorderzijlvest


met de nieuwe normering en ontwerp- instrumentarium bleek dat de dijk met vier meter verhoogd zou moeten wor- den”, vertelt Wagener. “Toen is op basis van deskundig advies besloten de dijk niet voor vijftig jaar maar voor 25 jaar te ontwerpen, in combinatie met een meerjarige veldmeting. Hierdoor hoefde de dijk in eerste instantie maar met twee meter verhoogd te worden en kan nauwkeurig worden gemonitord of hij blijft voldoen aan de nieuwe veiligheids- normen.”


Elk project is anders De bestuurlijke samenwerking tussen het Rijk en de waterschappen, verenigd in het HWBP, is bijzonder, omdat ver- schillende


zelfstandige keringbeheer-


Nieuwe veiligheidsnormen Dit als eerste gerealiseerde project vond plaats in het hoge noorden van het land, op de rand van het Groningse vasteland, aan de Waddenzee. Over een afstand van ongeveer twintig kilometer zijn daar de Waddendijken aangepast aan de nieuwe veiligheidsnormen die in 2017 zijn geformuleerd door het minis- terie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit Eemshaven-Delfzijl-project is uitge- voerd door het waterschap Noorder- zijlvest en kreeg voorrang ten opzichte van andere projecten om de dijken niet alleen te versterken, maar tegelijkertijd ‘aardbevingsproof’ te maken. “Bij de eerste verkenning van de dijkversterking


ders samen, in onderling afstemming, de Nederlandse dijken veiliger maken. Een andere bijzonderheid is dat de manier van samenwerken in het netwerk vele vormen kent. Dit komt doordat elk project zijn eigen specifieke uitdaging kent om te voldoen aan de nieuwe veilig- heidsnormen, die vaak een stuk strenger zijn dan de normen die voorheen golden. “Elk project heeft een bepaalde afstand ten opzichte van de normen, maar elk project heeft ook een specifieke situa- tie waarin de uitvoering tot stand moet komen”, zo licht Wagener toe. “Zo is er in sommige situaties veel ruimte voor de werkzaamheden, terwijl bij andere projecten dat juist niet het geval is. Elke situatie vraagt om een eigen oplossing, die we tussen de verschillende projec- ten wel enigszins consistent willen ma- ken. Om deze reden hebben we van-


uit de landelijke organisatie HWBP in Utrecht communities ingericht, waarin allerlei experts van kennisinstellingen en de waterschappen elkaar opzoeken om kennis met elkaar te delen. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling veel van elkaar te leren en elkaar te helpen.”


Soort grote punaises In het HWBP wordt veel geëxperimen- teerd met nieuw technieken. Een van de proefprojecten die zijn uitgevoerd ging over het aanbrengen van 619 zoge- naamde klapankers op een dijk in dicht- bebouwd gebied in Amsterdam, aan de Ringdijk in het stadsdeel Watergraafs- meer. Het is een project waarin meerdere


Erik Wagener


IN HWBP-COMMUNITIES DELEN EXPERTS VAN KENNISINSTELLINGEN EN


DE WATERSCHAPPEN HUN KENNIS OTAR Nr.3 - 2020 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48