search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“EEN WATERTEKORT KAN JE NIET ALTIJD OPLOSSEN, MAAR HET HELPT ALS IEDEREEN EEN BETER INZICHT HEEFT.”


IJsselmeer van 2000 vierkante kilometer is dat enorm veel water. In de zomer van 2018 slonk de voorraad met name in juli snel, maar we hebben uiteindelijk iets minder dan de helft gebruikt.” Het ging in die zomer van 2018 dus uit- eindelijk niet zozeer om de hoeveelheid IJsselmeerwater, maar het probleem zat in de kwaliteit ervan. “Die zorgde voor onverwachte complicaties”,


ver-


De stuw bij Driel in de Nederrijn is voor


Rijkswaterstaat de belangrijkste ‘kraan’ om bij een lage Rijnafvoer het rivierwater zo goed mogelijk over Nederland te verdelen (foto: Rijkswaterstaat/Henri Cormont).


Daarom was het opmerkelijk dat Rijks- waterstaat in 2018 de strijd tegen de verzilting juist op het IJsselmeer moest voeren en minder op de Nieuwe Water- weg. Dat kwam mede omdat dat jaar de zoetwateraanvoer vanuit het Amster- dam-Rijnkanaal en vanaf de Lek naar het Groene Hart dankzij Slim Waterma- nagement beter werkte dan voorheen. Dat ontlastte de aanvoer via Gouda. Het verziltingsprobleem van het IJsselmeer was nieuw, en had volgens Van Waveren vooral te maken met de ongekend lange duur van de droogte.


Niet kunnen spuien “We kunnen Rijnwater via de Gelderse IJssel naar het IJsselmeer sturen en daar het peil, conform het nieuwe peil- besluit van 2018, tot maximaal 10 cen- timeter onder NAP opzetten”, legt Van Waveren uit. “Bij een extreem droge zomer met weinig aanvoer mag dat peil zakken tot 40 centimeter onder NAP. We hebben dus de beschikking over een enorme waterschijf van 30 cm. Dat klinkt weinig, maar bij een oppervlak van het


volgt Van Waveren. “Via de spuisluizen van de Afsluitdijk dringt er altijd wel wat zout water binnen uit de Wadden- zee. Dat gebeurt ook bij de schutsluizen voor de scheepvaart en er komt kwel- water onder de Afsluitdijk door. Normaal spuien we regelmatig en spoelen we dat zoute water bij eb terug naar de Wad- denzee. In de zomer van 2018 hebben we echter zes weken lang niet gespuid, omdat het peil op het IJsselmeer dan te snel daalt. Daardoor liepen de diepe putten die direct achter de sluizen zijn aangelegd om zout water op te vangen, vol met zout water. Met spuien kunnen we die weer leegspoelen, maar dat kon nu niet. Daardoor stroomden de putten over en is het zoute water zich over de bodem van het IJsselmeer gaan ver- spreiden. Toen we dat ontdekten, had- den we te weinig kubieke meters ter


Harold van Waveren (Rijkswaterstaat)


beschikking om het zoute water nog naar de Waddenzee te kunnen spoelen. Gelukkig steeg begin september de toe- voer uit de IJssel weer wat en konden we gaan spuien. Het heeft uiteindelijk nog heel lang geduurd voor we al het zoute water kwijt waren.”


Aanbevelingen eindrapport Beleidstafel Droogte


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind 2018 het initiatief genomen tot de Beleidstafel Droogte, waarbij alle betrokken partijen, zoals waterbeheerders, natuur- beheerders, industrie, drinkwaterbedrijven en landbouw, samen hebben gekeken naar de mogelijkheden om droogteschade beter te kunnen voorkomen. Afgelopen februari verscheen het eindrapport van dit overleg, met daarin 46 aanbeve- lingen. Een aantal hiervan is inmiddels al uitgevoerd, maar aan de uitwerking van het grootst deel wordt nog gewerkt. Enkele aanbevelingen die al zijn uitgevoerd: • verduidelijking handleiding nationale verdringingsreeks • actualisatie ‘categorie-1-natuur’-kaart • verduidelijking chloridenormering voor drinkwater (150 mg/l) en oppervlaktewater (200 mg/l)


Enkele aanbevelingen die nog moeten worden ingevoerd: • uitwerking regionale verdringingsreeks (2020) • betere communicatie over waterbeschikbaarheid (2021) • intensivering samenwerking met Duitsland. België en Frankrijk (2020)


OTAR Nr.3 - 2020 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48