search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De Waaldijk Gorinchem - Waardenburg | foto: Waterschap Rivierenland


zaamheden wil combineren met andere uitvoeringstaken, zoals een gebiedsont- wikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is het project Meanderende Maas van het waterschap Aa en Maas. Het HWBP- project dat daar in uitvoering is betreft het versterken van de dijk tussen Raven- stein en Lith over een afstand van onge- veer dertig kilometer. In samenwerking met gemeenten, provincies, ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten is besloten tegelijkertijd de rivier te verrui- men in combinatie met natuurontwikke- ling in de uiterwaarden en de aanleg van recreatievoorzieningen. “Vanwege de integrale benadering ontstaat natuurlijk de vraag hoe de kosten tussen de ver- schillende overheidsinstellingen moe- ten worden verdeeld”, vertelt Wagener. “Dat is redelijk complex, maar uiteinde- lijk zijn we daar uitgekomen door een verdeelsleutel te maken, onder meer op basis van de verschillende belangen. Het grote voordeel van deze aanpak is dat er door synergievoordelen en vooral


werk met werk maken kostenbesparin- gen worden gerealiseerd. Zo haalt men in dit project grond uit de uiterwaarden en past men deze vervolgens toe in de dijkversterkingen.”


Alliantiecontracten Het grootste project binnen HWBP is in handen van Waterschap Rivierenland. Langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg worden over een lengte van ruim twintig kilometer de dijken ver- hoogd en versterkt. Traditioneel zijn de dijken langs de Waal het hoogste in het land omdat hier het meeste water door- heen stroomt. Bijzonder aan dit project


INNOVATIES ZETTEN IN OP


HINDERBEPERKING EN OPTIMALISEREN VAN HET RESULTAAT


is dat het waterschap heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm met de markt, een alliantie, waarin de verken- ning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan. Door gezamenlijk deze fasen te doorlopen, is de kennis van de aannemer vanaf het begin inzetbaar tot een maakbare dijk en blijft het belang van de dijkbeheerder en de langdurige relatie met de omge- ving tot en met de uitvoering geborgd. Partijen zijn in alle fasen gezamenlijk verantwoordelijk voor de risico’s. De beheersing van deze risico’s is daarmee een aangelegenheid van beide partijen; er valt hierdoor niets van de tafel. Het motto is: ‘Samen beheersen we meer’. Vanwege dit voordeel wordt deze con- structie nu ook toegepast door andere waterschappen. Dus ook op dit vlak is er veel innovatie binnen het HWBP- programma.”


OTAR Nr. 3 - 2020 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48