search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Daar komt bij dat er niet alleen negatieve gevolgen zijn. Sommige werkzaam- heden zullen juist efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan installatiewerkzaamheden in nage- noeg verlate (kantoor)gebouwen of weg- werkzaamheden op lege wegen. Zo sig- naleerde de gemeente Amsterdam dat als gevolg van de coronamaatregelen de verkeershinder terugliep, waardoor reis- tijden aanzienlijk werden verkort. Opdrachtgevers en aannemers zouden er goed aan doen om met elkaar af te stemmen welke


praktische beheers-


maatregelen worden genomen om ver- traging en extra kosten zoveel moge- lijk te vermijden. Ook is het verstandig gezamenlijk te monitoren welke effecten de beheersmaatregelen hebben en zo nodig tijdig bij te sturen. Dat voorkomt discussie achteraf. In de praktijk blijkt dit ook goed mogelijk.


Gezamenlijke belangen Juist in tijden van (economisch) zwaar weer is goede samenwerking essentieel. Tegelijkertijd


kunnen de belangen tus-


sen opdrachtgevers en aannemers uit- eenlopen. Opdrachtgevers noch aanne- mers hebben echter baat bij een geschil. De uitdaging zit in de zoektocht naar de parallelle belangen. Dit verlangt flexibili- teit van alle betrokken partijen. Diverse opdrachtgevers hebben aan- gegeven zich redelijk te zullen opstel-


DE UITDAGING ZIT IN DE ZOEKTOCHT NAAR PARALLELLE BELANGEN


len, door waar nodig bouwtijdverlenging te verlenen, af te zien van boetes of het verruimen van werktijden. Ook valt


te


denken aan aanpassing van betalings- regimes en verkorting van betalings- termijnen. Dit kan de liquiditeit van ondernemingen in de hele keten bevor- deren. Dergelijke aanpassingen van het contract kunnen helpen zonder dat het werk aan kwaliteit inboet. Het aan- bestedingsrecht


laat deze aanpassin-


gen tot op zekere hoogte toe, zolang de opdracht niet wezenlijk wijzigt.


Voorbehouden bij aanbesteding Voor zover een aannemer een werk vóór de coronacrisis heeft aangenomen en vervolgens met de crisis is geconfron- teerd, is het dus van belang praktische beheersmaatregelen te treffen. Des- noods bieden de wet en de gebruikelijke voorwaarden grondslagen om de extra kosten van de opdrachtgever te vorde- ren of om aan de sancties van te late oplevering te ontkomen. Hoe moet reke- ning worden gehouden met de onzeker- heid bij opdrachten die na afkondiging van de maatregelen worden gegund? Eind maart 2020 heeft Bouwend Neder- land een aantal clausules gepresenteerd


die aannemers zouden kunnen gebrui- ken bij opdrachtverlening in coronatijd. Een van de clausules komt er op neer dat aannemers een voorbehoud maken bij inschrijving ten aanzien van de kosten die zij moeten maken als gevolg van de naleving coronamaatregelen. Deze kos- ten worden dan geacht niet in de prijs te zijn opgenomen en worden achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Op het eerste gezicht lijkt dit een redelijk


voorbehoud. Aanbestedings-


rechtelijk ligt dat echter gecompliceer- der. Dergelijke voorbehouden bemoei- lijken de vergelijkbaarheid tussen de verschillende aanbiedingen, zeker als de ene aannemer wel een voorbehoud maakt en de andere aannemer niet. Dat kan de gunningsbeslissing beïnvloeden als


gevolg waarvan aanbestedings-


geschillen kunnen ontstaan. Ook kan dat leiden tot onwenselijk strategisch handelen na opdrachtverlening. Van een onvoorziene omstandigheid is boven- dien inmiddels geen sprake meer. Alleen is nog onzeker hoe lang de coronamaat- regelen zullen voortduren. Opdrachtgevers doen er verstandig aan in hun aanbestedingsdocumenten een- duidig voor te schrijven op welke wijze alle inschrijvers bij het opstellen van hun offertes rekening moeten houden met de


vigerende coronamaatregelen. Te


denken valt aan een termijn waarbinnen de maatregelen van kracht zullen blijven. Ook kunnen zij een plan vragen waarin wordt toegelicht hoe aannemers de risi- co’s zo veel mogelijk het hoofd zullen bieden.


Alleen samen door de crisis Dat projecten doorgaan is een goed teken. Het stelt zowel opdrachtgevers als aannemers echter voor nieuwe uitda- gingen. Juist in tijden van onzekerheid is een goede samenwerking belangrijk en moet worden voorkomen dat weder- zijdse belangen conflicteren. Daarbij kan helpen als partijen zich flexibel opstellen, helder communiceren over praktische beheersmaatregelen


en gezamenlijk


de effecten daarvan monitoren. Alleen samen komen partijen door de crisis.


OTAR Nr. 3 - 2020 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48