search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
raal van Rijkswaterstaat, Bert Keits, had de opdracht gekregen om Rijkswa- terstaat om te vormen naar een markt, tenzij-model, waarbij marktpartijen een grotere rol moesten krijgen in het ont- werptraject. Bert Keits vond dat die ver- andering het best kon worden geleid door een buitenstaander met marktken- nis en -ervaring én ervaring met andere contractvormen. Mijn ervaring met Design and Construct, een alliantiecon- tract en internationale ervaring maakte mij geschikt voor de functie van Direc- teur van de Directie Grote Projecten (GPO). De uitdaging om leiding te kun- nen geven aan de grote projecten (meer dan € 35 miljoen) van Rijkswaterstaat sprak mij aan, evenals de uitdaging om een bijdrage te kunnen leveren aan een andere marktwerking.”


Wat is je uit die periode het meest bijgebleven? “Het optimisme en de professionaliteit binnen Rijkswaterstaat. Die professiona- liteit willen ze ook altijd inzetten. Minder vind ik het beschermende gedrag, waar- bij verantwoordelijkheden en leererva- ringen onvoldoende worden gedeeld. Daardoor leert de organisatie niet snel genoeg. Door ‘markt, tenzij’ werden de processen van inkoop en projectma- nagement belangrijker dan de techni- sche kennis. Daardoor gaat deskundig- heid verloren, terwijl je juist inhoud nodig hebt om te snappen waar het over gaat. De relatie met de markt verloopt via de projecten, waardoor veranderingen aan- brengen moeizaam is. Ik heb wel eens gezegd, het is fijn dat we samenwerken, maar het duurt wel heel erg lang op die manier. Men vervalt ook weer snel in oud gedrag door verantwoording, wettelijke kaders of een kort geding.”


Hoe kijk je nu aan tegen de verhouding opdrachtgever- opdrachtnemer? “De lijn die we al hadden ingezet, is nu verwoord in de White paper en de Markt in transitie. Dat betekent dat je het samen eens moet zijn over het ontwerp, en je voorbereidingstijd beter moet


inrichten


zodat je over en weer goed begrijpt wat je gaat doen en wat dan de risico’s zijn. Als je het over de inhoud met elkaar niet eens bent of er zit een misser in, dan ga je onherroepelijk in de organisatie in de problemen komen. De werken wor- den tegenwoordig superstrak georgani- seerd. Dat kan leiden tot een domino- effect. Als er één element misgaat, beginnen andere domineesteentjes ook om te vallen. Dat geeft veel gedonder met name bij de DBFM-contracten met hun hoge boetes.”


Aan welke projecten bewaar je goede en minder goede herinneringen? “De beste herinneringen heb ik aan de Oresund en het project de Noord. Het concreet bezig zijn met de inhoud, daar beleefde ik toch het meeste plezier aan.


“WAT BETER KAN? MEER LEREN VAN PROJECTEN DIE GOED GAAN.”


8 Nr. 3 - 2020 OTAR


Killers waren de Westerschelde-con- tainerterminal (van Hattum en Blanke- voort), de verbreding van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht (Rail- infrabeheer), de aanbesteding van Inge- nieursdiensten en het MaVa-project (Rijkswaterstaat). Van die projecten heb ik echt buikpijn gehad. Wat mij erg is tegengevallen, is dat als je naar je eigen beleving in de problemen komt, de andere partij bevriest in een starre hou- ding. Daar heb ik toch erg veel moeite mee.”


Wat is tijdens je carrière je grootste uitdaging geweest? “De grootste uitdaging is om zoveel mogelijk jezelf te blijven. Ik heb altijd gewerkt vanuit inhoud en begrip en dat wordt moeilijker als je in een manage- mentfunctie zit. Maar begrip van de materie of van de complexiteit heb je nodig om naar de nuance te kunnen gaan. Ik heb geleerd dat je als opdracht- gever nooit degene mag zijn die de deur dichtgooit. Wees je bewust van wie je


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48