search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Unieke glazen waterkering in Neer


In opdracht van Waterschap Limburg voert Combinatie Herik/Strukton vof een tweejarig project uit ter versterking van de dijk bij Neer in de gemeente Leudal. Binnen dit project is een toepassing bedacht van een glazen waterkering. Deze glazen waterkering is begin dit jaar bij kennisinstituut Deltares op ware grootte uitvoerig getest in de Deltagoot. Ook zijn er nog aanvullende proeven uitgevoerd. Zo zijn doorbuigingen en verplaatsingen gemeten bij grote stootbelastingen en golfklappen en is de reststerkte van een kapotte ruit onderzocht.


Herik Strukton vof J


os Teeuwen, bestuurder van wa- terschap Limburg:


“De bevin-


dingen uit de proef voor Neer en de


aanvullende proeven leve-


ren belangrijke inzichten op die wor- den meegenomen in de plannen voor mogelijke toekomstige glazen waterke- ringen in het Hoogwaterbeschermings- programma Noordelijke Maasvallei.” Op basis van de testresultaten is het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) gevraagd om een positief advies voor het toe te passen systeem. Bij een


positief advies heeft Waterschap Lim- burg de primeur voor een glazen water- kering die aan alle strenge veiligheids- eisen voldoet, die zorgt voor zicht-


behoud op de Maas en daarmee als beproefd systeem binnen dijkverster- kingsprojecten op specifieke locaties ingezet kan worden.


Huidige situatie harde waterkering


Dijkversterking Neer en het HWBP


Dijkversterking Neer is onderdeel van het programma Maas- werken. De bevindingen uit de proef voor Neer en de aanvullende proeven bij Deltares leveren belangrijke inzichten op, die worden meegenomen in de plannen van mogelijke toekomstige glazen waterkeringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noor- delijke Maasvallei. Beide programma’s vallen onder het Deltaplan Waterveiligheid.


In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2 heeft gelopen van 2006-2017, met enkele projecten tot 2021) en het nieuwe, doorlopende Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP 2018-2023) worden afgekeurde waterkeringen verbeterd en ver- sterkt. In het HWBP werken het Rijk en de waterschappen intensief samen, dragen beide de verantwoordelijkheid en delen de kosten. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk van twaalf jaar. Kennis over alle aspecten van het verbeteren van de primaire waterkeringen wordt gedeeld. Dit draagt bij aan een doelmatigere


Dijkversterking Neer, gemeente Leudal (weergegeven in rood de harde waterkering die gedeeltelijk wordt uitgevoerd met glas).


realisatie en leidt uiteindelijk tot besparing van maatschappelijke kosten. Het gaat om kennis van projectmanagement, innovatieve ontwerpen en contracten, toepassing van nieuwe normering, omgevingsmanagement, beheersing van risico’s, ramingen en planningen.


18 Nr.3 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48