This page contains a Flash digital edition of a book.
rende verantwoordelijkheden. Mede in het licht van de steeds sneller verlopen- de technische en milieuhygiënische in- zichten. “Het is de vraag of deze kunnen wachten op de Standaard 2020 of dat er eerder moet worden overgestapt naar een dynamischer systeem.”


Beleid Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, en Jos Oost- veen, hoofd beheer en wegenonder- houd van de provincie Gelderland, ga- ven een kijkje in het mobiliteitsbeleid van de provincie. De Bondt vertelde dat Zuid-Holland aannemers stimuleert hun kunnen te tonen in een nieuw aan te leggen wegvak. “De opdrachtnemer draait wel op voor de kosten als het niet functioneert. Dit is een wezenlijke ver- andering ten opzichte de nog maar kort geleden geldende situatie waarbij de opdrachtgever tot in detail voorschreef wat, en hoe, een weg moest worden aangelegd.” Ook wordt het budget voor meerdere jaren vastgelegd, legde Oostveen uit. “De periode dat het bud- get voor beheer en onderhoud jaarlijks wordt vastgesteld ligt achter ons. Zo


heeft de provincie Gelderland het bud- get voor vele jaren zeker gesteld. Een doorbraak omdat dit tot voor kort niet voor mogelijk werd gehouden vanwege de wet op overheidsfi nanciën.”


Duurzaamheid Volgens Harry Roos, technical manager van de VBW, zijn de grootste doorbra- ken en veranderingen voor de toekomst te verwachten op het gebeid van duur- zaamheid. “Weliswaar een container- begrip, maar wel heel belangrijk.” Vol-


gens Roos is er de afgelopen jaren al veel aandacht geweest voor alternatieve grondstoffen, emissies, productie, ge- bruik en hergebruik, maar toch verwacht hij nog meer ontwikkelingen. “Gezien de schaarse grondstoffen en milieuhygiëni- sche en arbo-eisen biedt dit zeker kan- sen voor de asfaltbranche.” Hij ziet voor de overheid een rol weggelegd als zo- genoemde launching customer. “Dan creëer je ruimte voor innovaties en kan asfaltrecycling een ware successtory worden.”


Een nieuwe weg naar duurzaam onderhoud! Duurzame asfaltreparatieproducten op basis van plantaardige emulsie*


Koud verwerkbaar, snel uithardend, directe verkeersvrijgave Verkrijgbaar in verschillende gradaties


Imbema Reparatie Asfalt ECO


- Reparaties van de meest voorkomende schades in wegen. - Product hardt uit door druk. - Geschikt voor alle verkeersbelastingen.


Imbema Reactief Asfalt ECO - Reparatie van asfalt- en betondeklagen. - Product hardt uit door reactie met vocht. - Hogere eindsterkte.


- Geschikt voor alle verkeersbelastingen. Imbema Vloeibaar Asfalt ECO - Opvullen van (grote) scheuren, oneffenheden en poreuze oppervlakken. *Patent nr. 20 2005 007 130.7


www.imbemadenso.nl • T. 023 - 517 24 24 42 Nr.1 - 2015 OTAR


A


S F


A LT R


E P A


RATI


E PRO


DUC


TEN


Spaart mens en milieu!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54