This page contains a Flash digital edition of a book.
Keersluis Limmel


Eerste DFBM-contract in natte sector


In december tekenden Rijkswaterstaat en een combinatie van BESIX, Rebel en Egemin het contract voor de nieuwe keersluis Limmel in het Julianakanaal bij Maastricht. Het is het eerste DBFM-contract in de natte sector van Rijkswaterstaat. Ook is het de eerste hoogwaterkering ter wereld die wordt gebouwd en geëxploiteerd middels een DBFM-contract.


Tekst: Olav Lammers D


e combinatie gaat een nieuwe hoogwaterkering van 50 me- ter breed ontwerpen en bou- wen ter vervanging van de bijna 100 jaar oude keerschutsluis. De werkzaamhe- den starten naar verwachting medio dit jaar. In 2018 vindt de oplevering plaats. Zowel Rijkswaterstaat als de marktpar- tijen zijn enthousiast over de aanpak die de relatief lange en intensieve voorbe- reiding van het project kenmerkt. Keer- sluis Limmel gold als ‘leertraject’ voor toekomstige natte DBFM-contracten. “Met dat leren is het overigens nog niet afgelopen. Maar de succesvolle afslui- ting van het proces tot aan de gunning,


30 Nr.1 - 2015 OTAR


geeft ons voldoende vertrouwen om deze vorm van PPS verder door te zet- ten in de natte waterstaat”, zegt Wies Vonck, programmadirecteur Program- ma Sluizen van Rijkswaterstaat. Nico de Koning, bid-manager namens BESIX, is eveneens vol lof over het hele proces en vindt dat Rijkswaterstaat een professio- neel team heeft weten in te zetten. “Dat team heeft voor het risicobeheersplan relevante risico’s gekozen en de dia- looggesprekken verliepen in open sfeer, maar waren tegelijkertijd ook professio- neel van opzet. Als wij vragen hadden, werden die direct en transparant beant- woord.”


DBFM In de droge infrastructuur is al wat lan- ger ervaring met DBFM-contracten (Design, Build, Finance and Maintain). Rijkswaterstaat en marktpartijen zijn dus al aardig op elkaar ingespeeld bij deze nieuwe wijze van aanbesteden. Bij DBFM vraagt de opdrachtgever slechts een bepaald aantal functies uit en doet dit oplossingsvrij. De markt kan daar, onder voorwaarden, op een eigen wij- ze invulling aan geven; zowel wat betreft ontwerp en bouw, als ook de fi nancie- ring en het onderhoud voor een periode van zo’n 30 jaar. De bouw van de Twee- de Coentunnel is tot nu toe het grootste


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54