This page contains a Flash digital edition of a book.
object volledig te instrumenteren of om een zogenaamde ‘Quick&Dirty’ test uit te voeren met een beperkt aantal sen- soren, waarbij uitsluitend het gedrag vi- sueel beschouwd wordt. Deze laatste manier van proefbelasten geeft in elk geval een indruk van het gedrag van het object. Voorafgaand aan de proef- belasting kan men een indruk krijgen tot welk niveau van belasting men zal gaan, achteraf kan men dan nog pro- beren het werkelijke gedrag te simule- ren met een rekenmethode. Het verdient altijd aanbeveling om de materiaalei- genschappen, zoals betonsterkte van boorkernen uit het object en vloei- en breuksterkte van wapening via een aan- tal uitgenomen proefstukken te bepa- len. Deze proefbelasting is bijvoorbeeld uitgevoerd bij een te slopen viaduct in de A2 bij Utrecht. Een combinatie van met zand gevulde big bags voor de ge- lijkmatig verdeelde belasting en contra- gewichten van een bouwkraan voor de vrachtwagen verkeersbelasting zijn als belasting op het viaduct geplaatst.


Deformatie beheersbaar Echter bij bestaande constructies, die na proefbelasten nog operationeel moe- ten blijven en liefst nog een restlevens- duur van 15 tot 30 jaar moeten gaan vervullen, gaat het om het beheers- baar opvoeren van de belasting, opdat er geen schade in de vorm van te gro- te scheurvorming in het beton optreedt. Hierbij is het noodzakelijk dat de defor- matie bij aanbrengen en opvoeren van een belasting beheersbaar blijft. Naast de verticale deformaties zullen ook me- tingen plaatsvinden om de horizonta- le vervormingen (rek, scheurwijdte) in beeld te blijven houden. Tenslotte kan met het luisteren naar de scheurvorming bij opvoeren van de belasting een limiet-


BIJ BESTAANDE CONSTRUCTIES GAAT HET OM HET BEHEERSBAAR OPVOEREN VAN DE BELASTING


waarde aangegeven worden aan het aantal scheuren bij een belastingstap, het aantal herhalingen van het scheur- geluid en de hoogte van het geluid. De beschikbaarheid van het object bepaalt tenslotte voor welke methode gekozen kan of mag worden om een proefbelas- ting uit te voeren. Als de beschikbaar- heid niet aan de orde is, kan gekozen worden voor een stalen belastingframe wat ter plaatse van het object opge- bouwd wordt, zie de proefopstelling van Heidijk. Op dat moment is het object voor het gewone verkeer gestremd.


Speciaal voertuig BELFA Daarnaast is er de mogelijkheid om een speciaal door de Duitse overheid opge- bouwd voertuig ’BELFA’ te huren, die in één dag enkele belastingconfi guraties, voortkomend uit de maatgevende ver- keersbelastingmodellen, op het bewus- te object kan simuleren. Daarna blijft er uiteraard een onzekerheid over bij de overige belastingconfiguraties. Echter met een iets hogere onzekerheidsfac- tor dan de ontwerponzekerheidsfactor ligt deze belasting in dezelfde orde en is daarmee vergelijkbaar met de huidi- ge ontwerppraktijk. Een vergelijkbare proefbelastingmogelijkheid als het spe- ciale voertuig is de inzet van een sta- len brugframe, dat - net als het speci-


Scheurvorming in beton in verschillende vasen met ieder een eigen geluids- intensieteit.


ale voertuig - over een overspanning heen gezet wordt. Op dit frame worden vervolgens contragewichten van een bouwkraan gestapeld, die ook hierbij het contragewicht vormen voor de vij- zels, die tussen stalen frame en brugdek geplaatst worden. Door de kracht in de vijzels te besturen worden de krachten van de wielen van een vrachtvoertuig nagebootst. De gelijkmatig verdeelde belasting wordt veelal gesimuleerd door één of meer kraanwagens voor, achter of naast de vijzelopstelling te plaatsen.


Luisteren naar scheurvorming De beheersing van het belastingregime wordt via het luisteren naar de scheur- vorming in de belaste betondelen be- werkstelligd. Op zich maakt het niet veel uit of men belast tot SLS- of ULS-ni- veau. Bij doorgaande scheurvorming zal men meerdere sensoren moeten plaat- sen om het onderscheid te kunnen ma- ken in het gebied wat wel of niet is aan- getast en beheersbaar is gemaakt via de sensoren. Dit betekent dat er in een bepaald stramien aan de onderzijde van het rijdek sensoren worden geplaatst zodanig dat de kans op teveel scheur- vorming vermeden kan worden. Uiter- aard leveren de sensoren ten behoeve van metingen rondom deformaties en rekken eveneens hun bijdrage hierin. Via het enige tijd op peil houden van be- paalde belastingniveaus én onderscheid te maken in belasten en ontlasten én di- verse keren de belasting te herhalen, wordt steeds een verschillend signaal ontvangen met een eigen interpretatie.


Zes keer proefbelasting Intussen is er in Nederland voor zover bekend bij een zestal constructies een proefbelasting uitgevoerd. Ten behoeve van het SLS-belastingniveau in Aduard (Groningen) is luisteren met Akoestische


Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54