This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Speel in op vervangingsvraag civieltechnische kunstwerken’ Jan Muizelaar, provincie Overijssel:


Vanaf 2020 wordt een golf aan vervangingen van civieltechni- sche kunstwerken verwacht. De totale vervangingswaarde van de fysieke infrastructuur, waar kunstwerken deel van uitma- ken, wordt geschat op zo’n 250 miljard euro. Volgens progno- ses houdt deze vervangingsgolf zo’n 30 jaar aan. Een fl inke opgave waar mening professional zich nu al actief mee bezig moet houden.


werken bezig. Volgens Muizelaar zijn er drie aandachtsgebie- den. Hoe krijg je inzicht in de omvang van het vervangings- vraagstuk? Hoe verwerf je de benodigde budgetten? En met wie (en hoe) ga je samenwerken?


A Bewustwording


Omdat het vervangingsvraagstuk enorm van omvang is, zijn de kosten ook groot. Muizelaar: “De uitdaging is om aandacht te krijgen bij bestuur en de politiek. Het is essentieel dat tij- dig een zogenaamde ‘sence of urgency’ wordt gecreëerd om draagvlak te krijgen en de benodigde budgetten.”


Samenwerken centraal Heel beherend Nederland kampt volgens Muizelaar met de- zelfde vervangingsopgave. “Dat moet je niet alleen willen op- lossen. Samenwerking is essentieel en om dat goed te doen, is het belangrijk scherp te hebben hoe groot de omvang van de vervangingsvraag is. “Als dat goed in kaart is, kun je be- ter de afweging maken wanneer je alternatieven toe kunt pas- sen”, stelt de teamleider. “Ook kun je beginnen met het be- denken van de oplossing. Dan kunnen ook de risico’s in beeld gebracht worden en kunnen deze besproken worden met be- stuur en politiek.”


Randvoorwaarden Hoe kom je als verantwoordelijke tot besluitvorming en con- crete oplossingen? Aan welke randvoorwaarden moeten dan voldaan worden? Muizelaar geeft een aantal aandachtsgebie- den: “Zorg dat het areaal in kaart is gebracht en dat de pas- poorten van de kunstwerken op orde zijn. Bepaal op basis van inspecties de toestand van de kunstwerken en bepaal de constructieve veiligheid op basis van rekenmethodiek en vast- gestelde normen. Zorg daarnaast voor een met de omgeving gedeelde visie op het netwerk. Bepaal welke kunstwerken be- langrijk zijn en welke minder.” Ook adviseert hij te bepalen de te nemen maatregelen zijn op basis van veiligheidsbeschou- wing en functionaliteit. “Deze besluitvorming moet leiden tot


26 Nr.1 - 2015 OTAR Van beheer en onderhoud naar professioneel asset management


ls Teamleider Ontwikkeling en Advies van de provincie Overijssel houdt Jan Muizelaar zich dagelijks met de uitdagingen rondom het vervangingsvraagstuk kunst-


een prioriteringslijst en de budgetbepaling.” En zo adviseert Muizelaar: “Wek vertrouwen bij bestuur: laat zien dat je weet waar je het over hebt en lever het maximale voor de laagst mogelijke prijs.”


Conferentie


Woensdag 18 maart 2015 NBC Nieuwegein


9e Masterclasses Donderdag 19 maart 2015


Tot slot geeft Muizelaar nog een advies aan potentiele op- drachtnemers. “Voor mij is het belangrijk te weten waar ken- nis voorhanden is en waar de juiste partners voor mij zitten. Zorg dat deze kennis gedeeld wordt en dat we samen optrek- ken om het probleem van de vervanging van kunstwerken vol- ledig in kaart te brengen.”


Nationale Conferentie


Beheer en Onderhoud van Infrastructuur


Dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieurs


Conferentie


Woensdag 18 maart 2015 NBC Nieuwegein


Aan de bestuurstafel: 9e


Masterclasses Donderdag 19 maart 2015


Beheer en Onderhoud van Infrastructuur


 Hoe kunnen we optimaal rendement behalen door risicogestuurd beheren (Asset management)  Deltaprogramma 2015: Waterveiligheid en concrete acties voor het beheer en onderhoud van kust en dijken


Nationale Conferentie


 Financiering van infrastructurele projecten  Het eerste 10-jarig gebiedscontract!  Wat als een samenwerking niet werkt binnen een prestatiecontact?


Met sprekers als: Van beheer en onderhoud naar professioneel asset management


Rients Dijkstra Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad, College van Rijksadviseurs


Dé ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieurs


Ruud van Heugten Gedeputeerde,


Provincie Noord-Brabant


Roelof Bleker Dijkgraaf,


Waterschap Rivierenland Aan de bestuurstafel:


 Financiering van infrastructurele projecten  Het eerste 10-jarig gebiedscontract!  Wat als een samenwerking niet werkt binnen een prestatiecontact?


i.s.m.: Met sprekers als:


Frans van der Linden Sectormanager,


Provincie Noord-Holland


Paul Oortwijn Directeur


NLingenieurs


 Hoe kunnen we optimaal rendement behalen door risicogestuurd beheren (Asset management)  Deltaprogramma 2015: Waterveiligheid en concrete acties voor het beheer en onderhoud van kust en dijken


www.bouw-instituut.nl/infra Volg het NIB op:


Jan Muizelaar is spreker op de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur die wordt gehouden op 18 en 19 maart. Meer informatie: www.bouw-instituut.nl/infra


Rients Dijkstra Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad, College van Rijksadviseurs


Ruud van Heugten Gedeputeerde,


Provincie Noord-Brabant


Roelof Bleker Dijkgraaf,


Waterschap Rivierenland


Frans van der Linden Sectormanager,


Provincie Noord-Holland


Paul Oortwijn Directeur


NLingenieurs www.bouw-instituut.nl/infra i.s.m.: Volg het NIB op:


Speciale prijs voor overheden: €249 p.p (of €150 p.p. bij meer dan 2 personen)


Speciale prijs voor overheden: €249 p.p (of €150 p.p. bij meer dan 2 personen)


Adrie Koster


Programma Manager PGO, Prorail


Adrie Koster


Programma Manager PGO, Prorail


Inclusief Tunnels


Inclusief Tunnels


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54