This page contains a Flash digital edition of a book.
S


amenwerken is het verbinden van belangen. Door het uitspreken van belangen, kunnen partijen op zoek naar win-win situaties. Het creëren van een samenwerking binnen overheden of tussen private en publieke partijen blijft een complex samenspel van inhoud, proces en relatie. De er- varing leert dat daarnaast juridische en financiële aspecten een dominante rol spelen. Verder geldt dat wat een ieder ‘erin stopt’ en ‘eruit haalt’ in balans moet zijn.


Hoe kan de sector infrastructuur efficiënter gaan samenwer- ken? Het is de uitdaging om verschillende belangen en ambi- ties van meerdere overheden samen te brengen tot een ge- meenschappelijk gedragen opvatting over (de oplossing van) assetmanagement. Doordat we kiezen om met elkaar samen te werken, zijn de partijen op elkaar aangewezen. Hierdoor lossen de partijen de ontstane problemen met elkaar op en creëren ook nieuwe mogelijkheden (Weick, 1995). Bestaande kennis delen, is één van de middelen voor een verbeterende efficiëntie.


Efficiënter samenwerken Een aantal provincies is qua ontwikkeling en implementatie verder dan andere. De behoefte is ontstaan om te leren van elkaars ‘good practices’, samen toe te werken naar een een- duidige en uniforme werkwijze, maar ook kennis te nemen van (inter)nationale ontwikkelingen op dat gebied. Op ini- tiatief van diverse partijen, waaronder de provincies Noord- Holland en Gelderland, en DON Bureau is een kennisportaal ontwikkeld, iAMPro genaamd. Met iAMPro zijn de initiatiefne- mers de verbinding gaan zoeken met andere provincies als belanghebbenden door onder andere het maatschappelijke belang te benadrukken. Naast het delen van kennis, wordt het verbinden van organisaties en mensen een andere niet te onderschatten kracht van het kennisportaal. Het hebben en exploiteren van een goedwerkend kennisportaal voor asset- management is een middel om te stimuleren dat overheden gaan samenwerken. Maar er is meer, veel meer nodig. Inzien van nut en noodzaak is tevens een voorwaarde en reductie van het ambtenarenapparaat is daarnaast ook een veelge- hoord argument.


Wat is iAMPro? iAMPro (uit te spreken als i AM PRO) wordt beheerd door CROW en staat voor infrastructuur AssetManagement Profes- sional en is het kennisportaal voor professionals die te maken hebben met assetmanagement. Professionals voor infrastruc- turen in de publieke sector komen door gebruik te maken van iAMPro op interactieve wijze in contact met elkaar. Door ge- bruik te maken van elkaars ervaringen kunnen assetmanage- ment-vraagstukken versneld opgepakt worden binnen de ei- gen organisatie. In iAMPro kan een professional binnen een provincie, gemeen- te of waterschap ervaringen van de andere overheidsorganen ophalen. Vanuit een open-source-gedachte krijgen professio- nals generieke handvatten aangereikt over hoe assetmanage- ment toegepast kan worden in de eigen organisatie en omge- ving. Door deze kennis te gebruiken bij andere overheden, kan het implementeren sneller, en dus goedkoper, plaatsvinden.


Assetmanagement-informatie Het kennisportaal iAMPro bevat informatie over assetmanage- ment onderwerpen zoals: processtappen, thema’s en instru- menten. Binnen het kennisportaal is van een onderwerp aan- wezig wat het is, waarvoor en wanneer het toegepast kan worden, welke benodigdheden handig zijn en welke (software) tools het ondersteunen en welke activiteiten doorlopen wor- den. Daarnaast zijn er meerdere tutorials, praktijkvoorbeelden en ‘good practices’ van andere professionals.


iAMPro is steeds in ontwikkeling. In iAMPro kiezen we dan ook voor het ontwikkelen van eenvoudig te implementeren thema’s binnen assetmanagement. De aantallen gebruikers en hun tevredenheid over de geboden omvang en kwaliteit van de content bepalen het succes en de continuïteit van iAMPro! Iedereen kan hieraan mee helpen en gezamenlijk is men ver- antwoordelijk voor het succes van het portaal.


iAMPro als toepassing Het kennisportaal iAMPro wordt ook als kennisbron ingezet tijdens de ‘leerroute assetmanagement’ om de onderwerpen op interactieve wijze te kunnen behandelen. De deelnemers van de leerroute, die toegang tot het kennisportaal krijgen, kunnen informatie over assetmanagement terugvinden.


Samenwerking verbeteren Vele discussies tussen private en publieke partijen gaan over het scheidsvlak tussen vakdisciplines (zoals bijvoor- beeld groen, verhardingen, civiel, elektrotechniek en werk- tuigbouw). De NEN2767-4 helpt bij het bepalen van elkaars verantwoordelijkheden. De noodzakelijkheid van het spreken met één gemeenschappelijke taal (CB-NL en de NEN2767-4) wordt hiermee wederom bevestigd. Het kennisportaal iAM- Pro zal in 2015 inzicht gaan geven in de gevraagde rollen: asset-eigenaar, asset-beheerder en dienstverlener (infrapro- vider). Voor elke rol wordt ingegaan op de daarbij benodigde competenties om ‘het vermogen tot samenwerken’ te bevor- deren.


Nr.1 - 2015 OTAR OTAR Nr.1 - 2015 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54