This page contains a Flash digital edition of a book.
king tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarin Rijks- waterstaat functioneel moet aanbesteden, is de kinderziektes inmiddels ontgroeid.


In 2006 kreeg Rijkswaterstaat met een tweede ingrijpen- de verandering te maken, eveneens met het oog op profes- sioneel opdrachtgeverschap op basis van ‘minder overheid, meer markt en meer samenleving’. De organisatie gaat sinds- dien niet langer als overheidsdienst door het leven, maar als agentschap dat moet zorgdragen voor een professionele en publieksgerichte uitvoering van prestatieafspraken met minis- teries.


Assetmanagement


Bovengenoemde nadruk op het professionaliseren van het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat was een voorbode van de introductie van assetmanagement binnen de organi- satie. In april 2009 ging het programma daarvoor van start en in oktober 2012 is dit overgedragen aan de lijnorganisatie van Rijkswaterstaat. Maar wat is assetmanagement precies en wat betekent dat voor de organisatie?


De term werd begin jaren negentig al in Engeland gelanceerd, waar in 1994 het Institute of Asset Management (IAM) werd opgericht. In de PAS 55 (Publicly Available Specification) die in 2004 door het Britisch Standards Institution (BSI) gepubli- ceerd werd, staat de volgende definitie, hier (vrij) vertaald in het Nederlands: “Systematisch en gecoördineerde activiteiten en praktijken, waardoor een organisatie zijn fysieke assets op basis van hun prestaties, risico’s en kosten over hun gehele levensduur optimaal kan managen, teneinde haar strategische doelen te bereiken.” PAS 55 is in februari 2014 overgegaan in de normenserie ISO 55000 voor assetmanagement.


Functie en prestatie Assetmanagement gaat dus over het optimaal managen van fysieke bezittingen over de gehele levensduur daarvan. Ver- taald naar Rijkswaterstaat hebben we het dan over het dus- danig beheren en onderhouden van assets zodat de waarde daarvan voor de organisatie, gemeten over de gehele levens- duur van die assets, optimaal is. Daarbij gaat het primair om de functionele kwaliteit van deze bezittingen in relatie tot de


prestaties die ervan verwacht worden. Onderhoud is een gro- te kostenpost van de beheerfunctie en speelt dan ook een be- langrijke rol in het optimaliseren van de waarde die de assets hebben voor de organisatie. Met een opzichzelfstaande on- derhoudsaanpak gericht op de technische conditie van assets (hetgeen doorgaans de praktijk is) loopt de optimalisering van de kosteneffectiviteit van het onderhoud namelijk al gauw te- gen grenzen aan. Maar het is natuurlijk niet nodig om bijvoor- beeld in het onderhoudsprogramma voor een brug naar een technische conditie te streven die past bij het gebruik daarvan door auto’s, terwijl deze alleen voor fietsers bestemd is. Goed is goed genoeg voor de functie die de brug heeft.


In het kader van ‘minder overheid, meer markt en meer sa- menleving’ is de scheiding tussen beleidsontwikkeling en -uit- voering op het gebied van infrabeheer sinds 2006 verscherpt. Zoals hierboven reeds vermeld, is Rijkswaterstaat geen over- heidsdienst meer, maar een agentschap dat als opdrachtge- ver voor bouw, beheer, onderhoud en ontmanteling van trans- portinfrastructuur moet zorgdragen voor een professionele en publieksgerichte uitvoering van prestatieafspraken met mi- nisteries. Om de vier jaar sluiten overheid en Rijkswaterstaat daartoe een zogenoemd Service Level Agreement (SLA), waarin vastgelegd wordt aan welke prestaties de landelijke transportinfrastructuur binnen strategische, tactische en ope- rationele kaders moet voldoen. Prestaties dus die passen bij de functie. Rijkswaterstaat vertaalt deze SLA’s naar concrete onderhoudsplannen om deze vervolgens te organiseren en uit te voeren.


Systeembenadering Om de inzet van een asset over de gehele levensduur daar- van optimaal te kunnen managen, is een systeembenadering nodig. Het gaat immers niet om de asset op zich, maar om de waarde daarvan voor de strategische doelen van de organi- satie (zie definitie assetmanagement hierboven). Alle aan de asset – bijvoorbeeld weg of brug – gerelateerde activiteiten en processen zoals bouw, beheer, onderhoud en ontmante- ling vertonen een onderlinge samenhang en een wisselwer- king met de omgeving. Onderhoud wordt dus al ten dele bepaald in de ontwerp en bouwfase van de asset. Wat er precies gebouwd gaat wor-


20 Nr.1 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54