This page contains a Flash digital edition of a book.
daaruit de samenwerking als partners ingaan. Dat vergt een totaal andere hou- ding dan voorheen. Toen schreef Rijks- waterstaat met RAW-contracten tot in het kleinste detail voor hoe een project uitgevoerd diende te worden.”


Vonck stelt zichzelf daarbij de volgende vragen: “Hoe worden wij als Rijkswater- staat een betrouwbaar opdrachtgever? Maar ook: hoe worden wij een betrouw- bare partner? Om deze vragen gaat het. Marktpartijen moeten zich vanuit hun positie vergelijkbare vragen stellen als opdrachtnemer. We willen dus als part- ners met de markt optrekken, samen leren vanuit die filosofie van openheid, transparantie en eerlijkheid. Daarmee voorkom je ook dat contracten, zoals je vaker ziet, uiteindelijk in gedoe en juridi- sche procedures eindigen.”


32 Nr.1 - 2015 OTAR


Kennisborging Het derde aspect is borging van kennis, zowel binnen Rijkswaterstaat als samen met de marktpartijen. “En daarmee het lerend vermogen vergroten zodat we steeds beter geprepareerd zijn voor toe- komstige opgaven.” Om al deze effec- ten daadwerkelijk te realiseren, is heel veel nodig, vertelt Vonck: “Maar we zijn daar in het aanbestedingstraject voor keersluis Limmel ver mee gekomen. Al waren er natuurlijk ook wat strubbelin- gen. Dat is ook niet zo gek is als je din- gen voor de eerste keer doet.”


Andere mindset Vonck constateert dat de nieuwe con- tractvorm veel training, aanpassing en ook een andere denkmodus vergt van de medewerkers. De oude situatie met RAW-bestekken was duidelijk en over-


zichtelijk. “Maar op het moment dat je in een DBFM terecht komt, is er nog een partij die meedenkt en daartoe ook wordt gestimuleerd. Als opdrachtgever moet je dan wel nagaan of wat je vraagt ook werkelijk kan. Natuurlijk moet je van tevoren een globaal referentieplan in je hoofd hebben en weten wat het onge- veer zal gaan kosten. Maar zelf verder ontwerpen of doordenken wat daar al- lemaal voor nodig is, moeten we nu aan de markt overlaten. Dat vergt wel een andere ‘mindset’ van onze medewer- kers.” De directeur van het programma Sluizen noemt het veelbelovend dat er grote belangstelling bestond vanuit de markt voor het project keersluis Limmel. Maar liefst negen partijen/combinaties toonden interesse. Eerst is een ranking gedaan op basis van selectie-eisen. De drie beste partijen gingen door naar de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54