This page contains a Flash digital edition of a book.
Project Alkmaar, Mammoet


Voor nieuwe en bestaande constructies


Proefbelasten van bruggen en viaducten


Proefbelasten behoort tot de mogelijkheden binnen de Eurocode ontwerpnorm voor nieuwe constructies. Zeker bij een nieuw type ontwerp of toepassing van een of meerdere nieuwe ma- terialen in samenhang met geaccepteerde (traditionele) materialen kan een proefbelasting uit- sluitsel geven voor de vergunningverlenende partij. Maar ook voor bestaande constructies is proefbelasten interessant.


Tekst: dr.ir. Sonja Fennis, dir.ir. A. de Boer, dr.ir. Cor van der Veen, prof.dr.ir. Dick Hordijk


er met behulp van rekenmodellen vol- gens de vigerende norm onvoldoende draagvermogen bereikt kan worden, blijft de mogelijkheid bestaan alsnog dit draagvermogen via een proefbelas- ting aan te tonen. In het verleden wer- den hier vaak militaire voertuigen (tanks) voor gebruikt, deze hebben een beperkt


V 36 Nr.1 - 2015 OTAR


oor bestaande constructies ligt de acceptatie door de vergun- ningverlener anders. Wanneer


belastingoppervlak en zijn over het alge- meen zwaar in gewicht. Een tank simu- leert, vooral vanwege zijn kleine com- pacte oppervlak, het vrachtvoertuig in de verkeersbelasting. Een andere mo- gelijkheid is een overspanning vol te zetten met vrachtauto’s of zandauto’s. Deze manier komt meer overeen met de gelijkmatig verdeelde verkeersbelasting uit de vigerende verkeersbelastingnorm. Een dergelijke proefbelasting wordt uit-


gevoerd tot een bepaalde grootte van de belasting (viaduct mag niet te zwaar beschadigd worden).


Bij sloop


Bij bestaande constructies die gesloopt gaan worden, heeft men de volledige beschikking (vrijheid in keuze grootte belasting) over het object. Mits dit voor- af in het bestek geregeld is. Op dat mo- ment kan men de keuze maken om het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54