This page contains a Flash digital edition of a book.
den en hoeveel dat mag kosten, is mede afhankelijk van de functie die de asset gaat krijgen en de omgeving waarin deze geplaatst gaat worden. Vervolgens zijn de bouw- of aanschaf- kosten van de asset medebepalend voor het onderhoud er- aan. Voor het optimaliseren van de waarde die het onderhoud toevoegt aan de strategische doelen en uiteindelijk de missie van de organisatie, zal dat onderhoud dus integraal deel moe- ten uitmaken van het assetbeheer. Alleen in dit integrale per- spectief kan geen of minder onderhoud toch positief bijdra- gen aan een optimale ‘total cost of ownership’ van de asset.


Informatievoorziening


Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het succes van assetmanagement staat en valt met goe- de informatie over de assets (autowegen, vaarwegen, brug- gen, viaducten, sluizen, et cetera). En dan gaat het niet al- leen over de fysieke conditie van de asset, maar ook over de plaats ervan in het transportnetwerk, de functie en het ge- bruik ervan, de omgeving waarin het functioneert en de ri- sico’s waaraan het wordt blootgesteld. Bij die informatie- voorziening is Rijkswaterstaat de implementatie van haar assetmanagement dan ook begonnen. De inventarisatie van deze areaalgegevens, zoals die informatie genoemd wordt, is inmiddels voltooid.


Ook de ontwikkeling van een NEN-norm (NEN2767-4) voor standaardbeschrijvingen van de assets en de onderdelen (de- composities) daarvan is afgerond. Voor het maken van pres- tatieafspraken is namelijk niet alleen adequate, betrouwbare en actuele informatie over de asset nodig. Deze dient ook uniform te zijn, zodat die informatie tussen verschillende sys- temen en applicaties uitgewisseld kan worden. Prestatie- doelen dienen SMART vastgesteld te worden, dus specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden. De in- formatie- en communicatievoorziening in het kader van as- setmanagement bij Rijkswaterstaat zal geoptimaliseerd wor- den met behulp van een overkoepelend Beheer Management Systeem (BMS).


Meer duidelijkheid Bij de start van het programma assetmanagement in april 2009 werd de volgende omschrijving gegeven van het con- cept, toegepast op de praktijk van Rijkswaterstaat. “Met ken- nis over de toestand van ons areaal, de risico’s in het functi- oneren daarin en de kosten om deze te minimaliseren of te vermijden, afwegingen kunnen maken tussen aanvaardbare ri- sico’s en beschikbare budgetten om op basis daarvan presta- ties te kunnen afspreken en leveren.”


Nu, vijf jaar later, wordt al gewerkt met onderdelen van wat het integrale beheersysteem van Rijkswaterstaat gaat worden. Zo zijn de kwantitatieve en kwalitatieve areaalgegevens voor de SLA-sturing reeds op orde. Dankzij deze verbeterde infor- matie over de assets van Rijkswaterstaat is er ook meer dui- delijkheid over geleverde en te leveren prestaties van die as- sets in hun functionele context. Een stevige basis dus voor het verder ontwikkelen van ‘het nieuwe infrabeheer’.


Voor al uw hout en houtconstructies van houtadvies tot en met montage


Haatlandhaven 3, 8260 AE Kampen +31 (0) 38 33 16 444 / www.wijma.com


Het FSC logo staat voor bossen die zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van het FSC. Zoek naar FSC producten.


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


Nr.1 - 2015 OTAR OTAR Nr.1 - 2015 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54