This page contains a Flash digital edition of a book.
Emissie(AE) sensoren begonnen, daarna voor het SLS-niveau bij Heidijk (Noord Brabant) en Medemblik (Noord Hol- land), voor de ASR-aantasting bij Vlij- men Oost (Noord-Brabant), vervolgens voor het SLS/ULS- niveau in Alkmaar (Noord-Holland) en vrij recent voor het ULS-niveau bij de Ruytenschildtbrug in Friesland. De laatste brug mocht tot be- zwijken belast worden, aangezien deze daarna vervangen zou worden vanwege het verhogen van de doorvaarthoogte en het verhogen van de belastingklasse van 45ton naar 60ton. De andere brug- gen zijn tot gebruiksniveau belast. Alle bruggen, op de laatste in Friesland na, zijn nog steeds operationeel.


Ontwikkeling scheurvorming De bovenstaande drie figuren laten zien hoe scheurvorming in het beton zich kan ontwikkelen of welke niveaus on- derscheiden worden bij het luisteren naar het ontstaan van nieuwe scheu- ren bij het aanbrengen van meer belas- ting. Aan de linkerzijde begint het met microscheuren tussen de grindkorrel en de daaromheen liggende cementpas- ta. Dit noemt men de initiatiefase. Het woord microscheurvorming geeft al aan dat dit scheurtjes zijn die een heel kleine scheurwijdte kennen. In de middelste fi- guur wordt aangegeven dat dit proces zich versterkt in de zin dat de oorspron- kelijke scheurtjes scheuren worden en dat er microscheurtjes in nieuwe gebie-


den aan toegevoegd kunnen worden als uitbreiding op de gebieden met de oor- spronkelijke microscheurtjes. Dit wordt dan ook de actieve fase genoemd. Ten- slotte laat de rechter figuur zien dat bij toename van de kracht er nog steeds scheurtjes bijkomen in nieuwe gebie- den en dat de scheuren uit de eerste fase echte dominante scheuren gewor- den zijn. Daartussen zal er een gebied zijn waar scheurvorming is opgetreden. Dit noemt men de inactieve fase. Deze scheurvorming kan vervolgens hoorbaar gemeten worden met akoestische sen- soren.


Akoestische belasting


De initiatie van een scheur gaat gepaard met een lage akoestische activiteit bij belasten en geen akoestische activiteit bij ontlasten. In de actieve fase zorgt de wrijving tussen de scheuroppervlaktes er dan voor dat er een hoge akoestische activiteit gemeten kan worden. Dit is zo- wel het geval bij belasten en ontlasten. In de inactieve fase zijn de scheuren zo- danig groot geworden dat er in bepaal- de gescheurde gebieden bij de opper- vlaktes geen wrijving meer optreedt en dus niet meer hoorbaar is. Deze fase is vooral nog in onderzoek en geeft de no- dige discussies, vooral ten aanzien van de grootte van de scheurwijdte is als li- mietwaarde discutabel. Voorlopig richt de TU-Delft zich op de analyse van de akoestische signalen in relatie tot de


Akoestische emissie sensor plus een signaal.


verschillende fasen van scheurvorming. De gedachte is dat sensor die op de in- actieve fase gefocust is, dan ook geen geluid meer zal ontvangen. De naast- liggende sensor zal echter wel geluiden ontvangen en komt daarmee in de ac- tieve fase terecht. Wel kan er sprake zijn van een verhoogde akoestische activi- teit in het grensvlak beton-wapening. Bij een macroscheur zal de over te bren- gen kracht herverdeeld gaan worden over de beton naar de wapening, waar- mee op de plaats van de scheur er een grote schuifspanning ontstaat op het grensvlak beton-wapening. Voorlopig richt de TU-Delft zich op de analyse van de akoestische signalen in relatie tot de verschillende fasen van scheurvorming.


Project Alkmaar, Mammoet


38 Nr.1 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54