This page contains a Flash digital edition of a book.
‘DE PERIODE DAT HET


BUDGET VOOR BEHEER EN ONDERHOUD JAARLIJKS


WORDT VASTGESTELD LIGT ACHTER ONS’


ken. En meer dan 70 procent is tegelij- kertijd actief op zowel het mobieltje als op internet. Deze generatie staat op het punt de arbeidsmarkt op te komen, dus ook op onze markten.”


Regelgeving


de grenzen van verschillende discipli- nes de mogelijke consequenties zien en naar de optimale oplossing zoeken. Als sensoren geen gebruik maken van de markeringen, maar van signalen langs de weg, of zelfs satellietsystemen, zou- den we geen markeringen meer nodig hebben. Dan wordt het mogelijk de ca- paciteit echt flexibel in te delen door af- hankelijk van de intensiteit meer of min- der stroken beschikbaar te stellen. Maar dat kan alleen als alle voertuigen met dit soort systemen zijn uitgerust. Er wordt ook gedacht over het aansturen van voertuigen met behulp van in de weg ingebouwde hardware, dat is vergelijk- baar met het idee om auto’s al rijdend te laden met inductie.”


Kennis delen Volgens Erkens houdt Rijkswaterstaat nu al rekening met de effecten van ver- anderende verkeersstromen en de toe- nemende maatschappelijke druk om een duurzame verkeersinfrastructuur in de toekomst te faciliteren. Erkens bood- schap was klip en klaar: innovatie en uitwisseling van kennis worden steeds belangrijker. Een boodschap die door Jeroen Mennink, salesmanager bij Top- con Sokkia Nederland, werd samen- gevat met: “Kennis delen is het nieu- we hebben.” Hij vertelde dat de manier waarop we informatie tot ons nemen per generatie verandert. “We zijn op de maan geland met behulp van compu- ters die minder rekenkracht hadden dan onze hedendaagse mobiele telefoon. De generatie die na 2000 is geboren, is al


vanaf de luiers bekend met internet en alle communicatiemiddelen die daarbij horen.” Volgens hem heeft die generatie ook een andere manier van informatie verwerken, wat uiteindelijk ook impact zal hebben op het research en develop- ment. “R&D is niet langer een geïsoleerd proces voor een selecte groep men- sen: delen en samenwerken is voor de nieuwe generatie gemeengoed gewor- den. Onderzoek is veranderd in spelen.” Een belangrijke ontwikkeling is volgens Mennink kennisdemocratisering: alles is binnen enkele seconden wereldwijd te delen. “Wij gebruiken onze mobieltjes nog om een gesprek te voeren, maar de jongste generatie niet. Die gebruikt hun mobiel voor de verbinding met internet.” Drie jaar geleden gaf AT&T aan dat ge- sproken berichten 40 procent vormde van alle verzonden berichten. Afgelopen jaar was dat gedaald naar 15 procent. “En wanneer je het dan over multi-tas- ken hebt: van die generatie heeft 70 procent drie verschillende programma’s actief wanneer ze achter de laptop wer-


Ook belangrijk voor de ontwikkelin- gen in de wegenbouw, is de regelge- ving. Er valt steeds meer te meten, tot en met de kleur van het asfalt, zo stelt Berwich Sluer, Manager Quality, Re- search & Support van Boskalis. “Re- gelgeving kan de ontwikkelingen simu- leren of remmen. Zo was de invoering van functionele proeven in 2008 een stap voorwaarts.” De doorontwikkeling in het totale systeem van ontwerp via eisstelling tot en met verifiëren verloopt nog niet zo snel als Sluer zou wensen. “De Standaard 2015 bevat een aantal aanpassingen om de wildgroei in kor- tingsregelingen terug te dringen. En dat kostte al veel discussie. Essentie is dat hoe groter de afwijking binnen de gren- zen, hoe hoger de boete.” De financië- le invloed op ontwikkelingen is volgens hem groot. “Kiezen voor de laagste prijs is niet altijd verstandig en remt de mo- gelijkheid om asfalt aan te bieden met een hogere kwaliteit, maar op termijn la- gere kosten.” Voor de komende periode moet naast de uitwerking van de functi- onele benadering volgens Sluer nog tal van andere technische regelgeving wor- den ontwikkeld vanwege veranderende samenwerkingscontracten en bijbeho-


Regelgeving mag doorrollen technisch kader niet remmen. Nr.1 - 2015 OTAR O Nr.1 - 2015TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54