This page contains a Flash digital edition of a book.
BESIX is gebaat bij zo min mogelijk sto- ringen. Per kwartaal krijgt het bedrijf uit- betaald op basis van een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding. Maar als er storingen optreden gaat daar een boe- tebedrag van af. De Koning: “Er is voor dit project een heel nieuw betaalmecha- nisme opgezet en gezamenlijk gezocht naar een reëel boete- of kortingensys- teem, waarbij de fi nanciële pijn voor ons groter wordt naarmate er meer storin- gen zijn. Dat boetesysteem is gericht op twee onderdelen: de maximale beschik- baarheid van de vaarweg en de maxima- le beschikbaarheid van de waterkerende functie. Dus als wij onze processen niet op orde hebben, in welke vorm dan ook, worden wij gekort op die beschikbaar- heidsvergoeding. Ja, 30 jaar lang!”


Minimale hinder


Pas als de nieuwe schuif is geplaatst, mag de oude worden verwijderd, zo is afgesproken. Maar dat dient met mini- male hinder voor de scheepvaart te ge- beuren. Rijkswaterstaat heeft becijferd wat de kosten per kwartier zijn wanneer de vaarweg wordt afgesloten. De Ko- ning: “Wij hebben moeten opgeven hoe vaak we de vaarweg denken te moeten afsluiten. Hoe minder afsluitingen, hoe gunstiger de prijs van de offerte. De hin- der voor de scheepvaart was dus een EMVI-criterium.”


De Koning is ervan overtuigd dat voor dit soort complexe projecten DBFM dè weg is om te gaan. “Er was veel ont- werpvrijheid, waarbij zelfs het type keer- middel niet was voorgeschreven. Ook architectonisch gezien werd veel ruim- te geboden. Ik denk dat die vrijheid tot


slimme oplossingen en ook goedkope- re bouw- en onderhoudskosten kan lei- den. Wij zijn tot een innovatief ontwerp gekomen dat ook wat prijs en kwaliteit betreft gunstig heeft uitgepakt. Wij zien er de meerwaarde van in en zullen niet – en dat geldt voor veel aannemers in Ne- derland – alleen op prijs concurreren.” Tenslotte vindt De Koning dat Rijkswa- terstaat een extra compliment verdient voor het feit dat zij de keersluis via een DBFM op de markt hebben durven bren- gen en dus met private partijen in zee gaat. “Juist in een land waar waterveilig- heid veel hoger op de agenda staat dan omringende landen, ligt dat toch wel ge- voelig.”


80 procent hetzelfde Vonck: “Het is wellicht wel een moeilij- ke periode geweest voor de marktpartij- en, maar deze werkwijze heeft geleid tot goede plannen en goede kwaliteit. Dat geldt ook voor de eerste plannen die ik voor IJmuiden heb gezien. Hier ben ik uiterst tevreden over. Loten doen wij echter niet meer omdat de marktpartij- en daar absoluut niet op zitten te wach- ten.”


Kan de werkwijze bij Limmel één op één worden overgezet naar het sluizencom- plex IJmuiden? “Het antwoord is eigen- lijk ja”, zegt Vonck. “Tachtig procent van het IJmuiden-contract is hetzelfde als dat van Limmel. IJmuiden heeft echter meer functies. Dit zal op onderdelen een andere invulling van het contract beteke- nen.” BESIX dingt niet mee naar de slui- zen bij IJmuiden. Inmiddels is zij al wel geselecteerd en gestart met de tender van het (DBFM) project Beatrixsluis .


De bijna 100 jaar oude keerschut- sluis Limmel vormt de poort tot de Maasroute, een belangrijke verbin- ding tussen Nederland en de indus- triegebieden in België, Duitsland en Frankrijk. De keersluis heeft als functie het Julianakanaal en ach- terland te beschermen tegen hoog water op de Maas. De Maasrou- te is het gedeelte van de Maas dat bevaarbaar is voor de scheepvaart. Deze vaarroute begint bij sluis Ter- naaien ten zuiden van Maastricht, volgt een deel van de Maas, om via het Julianakanaal en het Lateraalka- naal stroomafwaarts zijn weg voort te zetten. Rijkswaterstaat is al gerui- me tijd bezig de Maasroute te mo- derniseren. Met het project Maas- route (onderdeel van het programma Maaswerken) wordt de Maasroute geschikt gemaakt voor grotere bin- nenvaartschepen. Daarmee wordt een mogelijk alternatief geboden voor het vrachtverkeer over de weg tussen onder meer Antwerpen, Rot- terdam en Luik. Als onderdeel van het complexe programma, moet de oude keerschutsluis Limmel wor- den vervangen door een nieuwe en bredere keersluis. Voor het fi ets- en autoverkeer komt bovendien een nieuwe weg over de sluis die moet zorgen voor een betere verkeersvei- ligheid. De nieuwe keersluis wordt 50 meter breed. Omdat de peilers in het midden van het kanaal ver- dwijnen, kunnen er bredere schepen (scheepvaartklasse Vb) door, zonder dat het kanaal verbreed wordt.


Partner bij duurzame ontwikkeling


Nieuw aanbod modulaire infra-opleidingen


BOB heeft infra aanbod verruimd met compleet nieuwe opleidingen Uitvoerder Infra 1 en 2 Werkorganisator Infra 1 en 2 Calculator Infra 1 en 2


Werkorganisator Integrale Projecten T 079 325 24 50 www.bob.nl


34 Nr.1 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54