This page contains a Flash digital edition of a book.
‘De komende jaren willen we vooral investeren in elkaar leren kennen en samenwerking’


Ook signaleert Schueler dat er lange tijd veel aandacht is geweest voor de aan- leg van infrastructuur, maar dat op dit moment onderhoud en beheer heel be- langrijk zijn. “Je kunt dat oppakken en gewoon je vervangingsopgave doen, maar daar ligt natuurlijk ook een uitda- ging om innovatie te incorporeren. Dat wat de maatschappij vraagt van infra- structuur verandert continu. Dat soort vraagstukken komen nu op en die zijn razend interessant.”


Verstedelijking Ook ziet Schuelerde toenemende ver- stedelijking als belangrijke verande- ring. “Dat waren zaken die in 2004 ook al aan de gang waren, maar de dialoog hierover barst nu echt los. Ook de mi- nisteries zetten helemaal in op verste- delijking. Nog meer mensen, een nog kwetsbaardere stad. Als je daar wilt ver- vangen, lopen de spanningen natuur- lijk enorm op. De Kalverstraat gooi je niet zomaar open. En er zijn natuurlijk steeds meer Kalverstraten wat dat be- treft. Om dat goed te regelen, is inten- sieve samenwerking tussen infrabeheer- ders echt nodig.”


Winst voor de maatschappij Dat die samenwerking nog niet goed van de grond komt, heeft volgens Schu- eler te maken met het gegeven dat be- heerders allemaal een maatschappelijke taak hebben, maar op hun eigen func- tioneren worden afgerekend. “Dat sti- muleert samenwerking niet. Soms is het voor hen beter om elkaar in de recht- bank tegen te komen in plaats van sa- men een oplossing te zoeken, waardoor de maatschappelijke kosten per sal- do lager zouden zijn. Daar zou voor de maatschappij nog veel winst in kunnen zitten. Dat is ook de hoop dat door be- tere afstemming, de maatschappelijke taak beter en integraler uitgevoerd kan worden tegen minder kosten. Het lijkt een open deur, maar dat is het dus hele- maal niet. Er moet op heel veel niveaus iets veranderen.”


Trots


Als Schueler kijkt naar wat NGInfra de afgelopen tien jaar heeft bereikt, is zij trots dat de infrabeheerders nu zeggen: ‘wij zijn aan zet.’ “Tien jaar geleden, toen wij zeiden ‘we denken dat je cross-


8 Nr.5 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48