This page contains a Flash digital edition of a book.
staat, op zoek naar overeenstemming en eventuele schikking, maar daarmee vanuit zijn belangenpositie samenwerkt aan de projectrealisering. Het doel van omgevingsmanagement is immers om samen met omgevingspartijen meer- waarde te creëren in het project, op ba- sis van een evenwichtige belangenrea- lisering.


Instrumenten


Op de in juni in Den Bosch gehouden jaarlijkse Landelijke Omgevingsmanage- mentdag (LOMD) werd specifiek aan- dacht besteed aan het instrumentarium voor omgevingsmanagement. Dat be- treft met name softwaretools voor het inventariseren en analyseren van de sta- keholders in het project en hun eventue- le problemen met het project. Overzicht van en inzicht in de belangen, invloeden en macht in de projectomgeving zijn im- mers de basis voor succesvol omge- vingsmanagement. De programma’s bieden verder slimme zoek-, koppel- en integratiefuncties en voorzien in snelle informatie- en datapresentatie.


Daarnaast zijn er diverse trainingen en workshops ontwikkeld voor het com- municeren en samenwerken met omge- vingspartijen, waarbij gebruikgemaakt wordt van spelvormen en technieken uit de gedragspsychologie. Op de Landelij- ke Omgevingsmanagementdag werden presentaties gegeven van het Spel van de Omgevingsmanager van APPM, de Stakeholdergame van AMI Consultancy, Online samenwerken met het systeem


METT en een applicatie voor mysterie- bezoeken en audits van de stichting Be- wuste Bouwers.


Collectieve kennis


De Stakeholder Engagement Toolbox (SET) van bureau WesselinkVanZijst is een (online) softwaretool die aansluit bij de door directeur en partner Marc Wesselink ontwikkelde methodiek Stra- gisch Omgevingsmanagement (SOM). “SOM SET is een krachtige online ap- plicatie om belangen van stakeholders effectief in kaart te brengen, een omge- vingsstrategie te ontwikkelen en infor- matie up-to-date te houden. Deze biedt functionaliteit om stakeholderinforma- tie te structureren, te delen (binnen of buiten de organisatie) en met één druk op de knop samengestelde rapporta- ges te maken. Daarmee is het volledige projectteam op de hoogte van de laat- ste stand van zaken en is de kans op verrassingen vóór en tijdens het pro- ject kleiner”, vertelt Marcel Klop, busi- ness development manager bij Wesse- linkVanZijst.


“Deze toolbox is speciaal ontwikkeld voor professioneel belangenmanage- ment en ondersteunt het generen van collectieve kennis, gegevens en infor- matie daarover. Collectief, omdat om- gevingsmanagement een functie is die weliswaar vaak bij de projectmanager belegd wordt, maar in alle geledingen van de organisatie een rol speelt”, legt Klop uit. “Daarmee draagt SOM SET bij aan de verankering van omgevingsma-


nagement in de organisatie. Het is dus geen hulpmiddel voor het managen van documenten, maar voor het analyseren van issues en stakeholders, hun belan- gen en relaties, en de onderlinge sa- menhang daarvan. Het doel daarbij is om te komen tot een uniforme strategie die wordt gedragen binnen de (project) organisatie. Het genereren van rappor- tages, zoals stakeholder- en issuedos- siers, de belangenmatrix, de spannings- barometer en de zienswijzetabel is dan ook een belangrijke functie van dit in- strument.”


Belangen meten Het betrekken van omgevingspartijen bij de planvorming en uitvoering van pro- jecten vereist gedegen kennis van de verschillende belangen. “In de com- municatie daarover heeft de project- organisatie meestal te maken met ver- tegenwoordigers van de verschillende belangengroepen”, zegt Jeffrey Tromp, senior software architect en partner van computersoftwarebedrijf Artax. “Maar wat er precies leeft in de achterban van deze groeperingen blijft vaak onduide- lijk. Daarom hebben wij een software- tool ontwikkeld met behulp waarvan je in die complexe situaties de belangen en relaties in de projectomgeving kan meten op basis van grootschalige da- tacollectie.” KIT Global is de naam van het pakket waarin directe en periodieke communicatie met mensen in de pro- ject-omgeving centraal staat bij het sig- naleren en registreren van stakeholder- belangen.


Aanleg HSL Zevenbergsehoek 2003. Foto: Beeldbank RWS 32 Nr.5 - 2014 OTAR


Daarbij wordt gebruik gemaakt van het speciaal voor sociaal wetenschappe- lijk onderzoek ontwikkelde statistische onderzoeksprogramma SSPS. “Op ba- sis van de statistische gegevens ont- staat een duidelijk en continu geactua- liseerd beeld van de projectomgeving, dat met een druk op de knop bekeken en verstuurd kan worden”, licht Tromp toe. “Met Excel of een CRM-pakket is het niet mogelijk om zoveel data snel te verwerken en analyseren, omdat het


“OMGEVINGS-


MANAGEMENT SPEELT IN ALLE GELEDINGEN VAN DE ORGANISATIE EEN ROL”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48