This page contains a Flash digital edition of a book.
Creatief en op burgers gericht


Omgevingsmanagement 3.0 vraagt om ‘vlinders’


De opkomst van lokale energiebedrijven, zorginitiatieven, broodfondsen en 3D-printen laat zien dat burgerinitiatieven een steeds meer prominente rol opeisen. Niet gek, vinden Han Admiraal en Bart Klaver van Enprodes. Zij geloven namelijk dat alleen een samenleving die zelf verantwoordelijk neemt toekomst heeft.


P


rofessor Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam was stellig op de Landelijke Om-


gevingsmanagementdag op 19 juni: “Nederland is in transitie. Burgerinitiatie- ven nemen vitale functies in de samen- leving en economie over. Overheden en bedrijven moeten hun nieuwe rol vin- den. U heeft friskijkers, dwarsdenkers en kantelaars in uw organisatie nodig.” Maar hoe krijgt u meer vlinders in uw or- ganisatie? Volgens Admiraal is het ant- woord logisch: “Door ze te ontdekken en te ontwikkelen als ze nog rups zijn. Verder is een fundamentele verandering van structuur, werkwijze en cultuur no- dig, willen de vlinders echte resultaten kunnen boeken.” Maar hoe stimuleer en faciliteer je de beweging van onderop? Klaver legt uit dat Enprodes hiervoor drie principes hanteert.


Dialoog als grondhouding “Ten eerste is dat de dialoog als grond- houding. Verbinding maken kan alleen als de dialoog met de samenleving of met klanten authentiek is. Omgevings- management is geen truc of functie: het moet in de genen van de (project)orga- nisatie zitten. Het gaat om een houding die gericht is op lange termijn, vertrou- wen en relaties beheren. Dit in plaats van korte termijn, de ander proberen te


overtuigen en het trachten de omgeving te beheersen.”


Geen inspiratie zonder visie Als tweede stelt Klaver dat er inspira- tie nodig is om tot een visie te komen. “Mensen komen alleen echt in bewe- ging als ze geraakt worden. Of deze vi- sie nu van onderop of bovenaf komt. Het is dus essentieel om deze visies op te sporen, te ontwikkelen en te benut- ten.” Admiraal vult aan: “Visies verbin- den mensen en hun organisaties. Door de dialoog kan ieder zijn of haar eigen betekenis aan de ambitie of het pro- ject geven. Dit omgevingsmanagement zorgt voor daadkracht en versnelling.”


Ruimte voor experimenteren Als derde principe noemt Klaver het bie- den van ruimte voor experimenten en


Bestuur


de mogelijkheid om te leren. “Complexe ontwikkelingen en projecten kunnen niet tot in de details voorspeld worden. De dynamiek in de omgeving maakt ruim- te voor experimenteren en daarvan leren noodzakelijk.” Admiraal: “Dat is soms eng en lijkt tegen de behoefte aan pro- jectbeheersing in te gaan. Maar bij het faciliteren van een zelf-initiatiefnemende omgeving is ruimte bieden en deels los- laten nodig. Adaptief vermogen ontwik- kelen is juist iets dat omgevingsmana- gers binnen een projectorganisatie kan aanjagen.”


Creatief Structuur


Voor Han Admiraal is friskijken en dwarsdenken niets nieuws. “Eigenlijk doe ik het al mijn hele carriere”. Ook in het werk dat hij nu doet in samenwer- king met de Verenigde Naties komt hem dit goed van pas. “De wereld moet ver- anderen, anders is er straks geen sa- menleving meer mogelijk. Er komen heel veel uitdagingen op ons af en die zijn niet zonder meer op te lossen zo- als we dat altijd deden. De samenleving zal zelf verantwoordelijkheid moeten ne- men en met initiatieven moeten komen. In die zin zal ook de rol van omgevings- management veranderen.”


Burger www.enprodes.nl


Meer informatie: Nr.5 - 2014 OTAR


O Nr.5 - 2014TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48