This page contains a Flash digital edition of a book.
Kustwerk Katwijk 2013. Foto: Beeldbank RWS


gaat om kwalitatief onderzoek in meer- dere dimensies. En het gaat in het om- gevingsmanagement overigens niet om klanten, maar om stakeholders.” Voor de response en feedback vanuit de pro- jectomgeving voorziet KIT Global in een centraal meldpunt waar bewoners en ondernemers online of telefonisch hun vragen, klachten en eventueel claims kunnen indienen. “Het systeem zorgt er- voor dat elke melding op het juiste mo- ment bij de juiste persoon terechtkomt, gedurende iedere fase van het project. Hierdoor kan men op ieder moment vol- ledig geïnformeerd actie ondernemen”, aldus Tromp.


Omgevingswijzer De Omgevingswijzer van Rijkswater- staat is een door ontwerp- en enginee- ringsbureau Arup ontwikkelde compu- terapplicatie voor het vaststellen van de mate van duurzaamheid van ruimtelij- ke projecten. Deze checklist, die reeds standaard toegepast wordt in projec- ten van Rijkswaterstaat, is nauw gere- lateerd aan de herziening van het om- gevingsrecht, de stapsgewijze invoering van de Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. Duurzame inrichting en ontwikkeling van het ruimtelijke gebied in Nederland is één van de hoofddoelen van deze wet: ‘Het bereiken en in stand houden van een fysieke leefomgeving die voldoet aan politieke, economische en maatschappelijke randvoorwaarden,


waarbij de zorg voor duurzame ontwik- keling voorop staat’.


Met behulp van de Omgevingswijzer kunnen op twaalf thema’s van duur- zaamheid - zoals water en bodem, maar ook welzijn, economische waarde en sociale relevantie - de effecten van ge- biedsgerichte projecten gestructureerd in kaart worden gebracht. Visualisering daarvan met rood (negatief) en groen (positief) in een zogenoemd Resultaten- wiel geeft vervolgens in één beeld in- zicht in de mate van duurzaamheid van het plan. Een hulpmiddel dus voor het analyseren van de verschillende aspec- ten van duurzaamheid waarop het pro- ject invloed heeft, en de onderlinge sa- menhang daarvan. De extra kennis en het inzicht die op deze manier verkregen worden, dragen bij aan een evenwichti- ge projectaanpak conform de Triple P-filosofie en aan het realiseren van synergie in de samenwerking met en tussen de verschillende stakehol- ders.


Omgevingswet Medio juni stuurde I&M-minister Schultz van Haegen het voorstel voor bovenge- noemde Omgevingswet naar de Twee- de Kamer. Het huidige wetstelsel inzake de openbare ruimte in Nederland blijkt onwerkbaar als het gaat om duurzame ruimtelijke ordening en gebiedsontwik-


keling. Dit bestaat namelijk uit een lap- pendeken aan wetten, maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en plan- vormen, aangedragen vanuit verschil- lende sectoren en dus gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Onover- zichtelijk en centralistisch, met als ge- volg trage besluitvorming en een hoge lastendruk voor burgers, bedrijven en lagere overheden. In meer dan twintig wetten - waaronder de wet ruimtelijke ordening en tracéwet, maar ook de wet inzake de luchtverontreiniging, de wa- terwet en de wet milieubeheer - zijn re- gels opgenomen voor de inrichting en ontwikkeling van de openbare ruimte.


Al deze wetten worden geheel of ge- deeltelijk samengebracht in de Om- gevingswet. Minder regels en de bun- deling daarvan op omgevingsfactoren zullen het omgevingsrecht eenvoudi- ger, efficiënter en beter maken en de besluitvorming over de kwaliteit van de leefomgeving sneller en goedkoper, zo is de gedachte. Deze nieuwe raamwet, met een beperkt aantal duidelijke re- gels en oog voor regionale verschillen, gaat ruimte bieden voor flexibiliteit en maatwerk, en samenwerking tussen la- ger overheden, ondernemers en burgers bij de inrichting en ontwikkeling van hun leefomgeving.


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48