This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouw en renovatie natte infra:


Steeds grotere rol voor installateur


Het belang van de Nederlandse sluizen, stuwen en bruggen is niet te overschatten, maar om deze ‘natte infra’ toekomstbestendig te maken, zijn er de komende jaren veel renovaties en vernieuwingen nodig. En daarbij is een groeiende rol weggelegd voor systeemintegra- tors, zegt Bas Vonkeman, directeur van de business unit Integrale Projecten bij Vialis.


onkeman stelt dat natte infra in Nederland twee functies heeft. “Ze hebben in de eerste plaats een verkeerstechnische functie en spe- len dus een rol in de doorstroming van het weg- en waterverkeer. Nederland is hét Europese knooppunt voor transport over water, dus die functie is essentieel. Vandaar dat er ook steeds meer aan- dacht is voor dynamisch verkeersma- nagement op vaarwegen, om de be- nutting ervan te vergroten.” De andere functie is volgens Vonkeman om het ri- vierwater zonder problemen Nederland in en uit te laten stromen. “Daar zorgen onder meer de sluizen en stuwen voor. Maar de gevolgen van klimaatverande- ring doen risico’s ontstaan: vanuit het achterland komt steeds meer water, ter- wijl intussen ook de zeespiegel stijgt. Bovendien moet in tijden van droog- te het waterpeil hoog genoeg blijven om de rivieren en kanalen bevaarbaar te houden.” Voor Rijkswaterstaat ligt er


V


volgens hem dan ook een belangrijke uitdaging om te zorgen dat de natte in- fra berekend is op de toekomst - zowel op het toegenomen wegverkeer over bruggen als op het stijgende waterpeil in de rivieren en kanalen. “En dat alles volgens nieuwe en strengere normen op het gebied van veiligheid”, voegt Vonke- man toe.


Bruggen en sluizen


De meeste Nederlandse bruggen stam- men uit de jaren zestig en zeventig. Een aantal ervan zijn aan het einde van hun levensduur. Ingrijpende renovaties zijn nodig om ze toekomstbestendig te maken. Vonkeman noemt als voor- beelden de brug bij Ewijk, de Ga- lecopperbrug (zie kader) en de Van Brienenoordbrug. “Ook de Ne- derlandse sluizen en stuwen zijn toe aan een fl inke upgrade. Voor sommige sluizen geldt dat ze zelfs helemaal vervangen moe-


ten worden, omdat de moderne zee- schepen er te groot voor zijn geworden. Denk aan de sluizen bij IJmuiden, die als eerste op het programma voor ver- vanging staan.” De Nederlandse sluizen zijn allemaal op een andere manier in el- kaar gezet en in de loop der jaren vele malen gereviseerd en aangevuld. Rijks- waterstaat is daarom nu een ‘Sluizen- standaard’ aan het ontwikkelen, naar het voorbeeld van de ‘Tunnelstandaard’. Die moet garanderen dat sluizen vol- gens dezelfde normen gerenoveerd of gebouwd worden, zodat eenduidigheid ontstaat.


Vonkeman: “Omdat sluizen tegenwoor- dig vaak centraal op afstand bestuurd worden via touchscreens, is boven- dien een heel andere softwarematige aansturing vereist. Ook wil Rijkswa- terstaat meer inzicht in hoe de slui- zen functioneren. Een ingrijpende software-upgrade is dan ook ver-


26 Nr.5 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48