This page contains a Flash digital edition of a book.
lateur in zulke projecten functioneert als een van de hoofdaannemers. Op dat vlak kunnen we een voorbeeld nemen aan de industriële automatisering. Daar- in wordt al jaren een hoofdrol geboden aan de systeemintegrator.”


De nieuwe onderhoudscontracten zor- gen bovendien dat infra-aannemers heel anders te werk gaan bij inkoop, ontwerp en bouw, vertelt Vonkeman. “Vroeger werd vooral naar de laagste prijs ge-


Galecopperbrug


In de A12 bij Utrecht ligt de Galecopperbrug - de op één na drukst bere- den brug in Nederland. Dagelijks steken zo’n 200.000 voertuigen via deze brug het Amsterdam-Rijnkanaal over. De brug uit 1974 is 327 meter lang en bestaat uit twee stalen tuibruggen met elk vijf rijstroken. Doordat er steeds meer (en steeds zwaarder) verkeer overheen gaat, is de brug aan renovatie toe.


VolkerWessels-dochter KWS Infra is onderdeel van de combinatie Galecom die de opdracht van Rijkswaterstaat mocht oppakken. Als onderaannemer van KWS Infra is mobiliteitsverschaffer Vialis verantwoordelijk voor het aan- brengen, vernieuwen of uitbreiden van alle elektrische installaties in de brug. Daartoe behoort onder meer verlichting in de technische ruimtes, ladderbanen voor bekabeling, navigatieverlichting voor de scheepvaart, gladheidmeetsys- teem in het wegdek en bliksemafl eiders op de vier staanders.


eist. Daarbij komt dat bruggen en slui- zen inmiddels moeten voldoen aan de vernieuwde Europese regelgeving van de Machinerichtlijn. De consequenties van die richtlijn zijn nog niet overduide- lijk. Wél is duidelijk dat de bestaande in- fra er niet of nauwelijks aan voldoet.”


Nieuwe rol aannemers Bij de bouw of renovatie van een sluis of brug vormen beton en staal veruit de grootste kostenposten. “Maar het zijn uiteindelijk de elektrotechnische syste- men die bepalen of de sluis goed func- tioneert”, benadrukt Vonkeman. “Qua belang en risico neemt de rol van de systeemintegrator en de installateur dan ook hand over hand toe. Terecht betrekt Rijkswaterstaat een partij als Vialis al vanaf het prille begin bij de besprekin- gen. Dat past in de beweging om een project steeds meer integraal te bena- deren en als totaalpakket te beschou- wen. Het zou logisch zijn als de instal-


Rijstroken Tijdens de renovatie van de brug blijft het verkeer de brug gebruiken. Dat is mogelijk door rijstroken te versmallen en te verplaatsen. Vialis leidt dit ver- keerskundig in goede banen en zorgt dat de signaalgevers en detectielussen meegaan in die wijzingen en dat er extra verkeerscamera’s worden geplaatst.


zocht. Maar nu aannemers nog vijfen- twintig jaar verantwoordelijk blijven voor het onderhoud, dienen ze al vanaf dag één naar de totale levensduur van het object te kijken. Dat levert heel andere keuzes op. Aannemers zullen zich deze nieuwe manier van werken snel eigen moeten maken, zodat ook zíj - net als de infra zelf - toekomstbestendig worden.”


Meer informatie: www.vialis.nl


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48