This page contains a Flash digital edition of a book.
Co-contracting


Hoe kunnen we elkaar vertrouwen?


De maatschappij wordt meer en meer een markgerichte samenleving. In de zorg, het onder- wijs, de dienstverlening en ook in de infrastructuur is privatisering van publieke taken een hot issue. De overheid trekt zich meer en meer terug; er is afgelopen jaren veel veranderd. In de nieuwe situatie zijn wederzijds vertrouwen, openheid, transparantie en respect van essentieel belang. Tekst: Hans de Jonge, Vinales


D


e verschoven taken in de in- frastructuur, die als projecten worden uitbesteed, omvatten vaak complexe vraagstukken. Door het toepassen van innovatieve contractvor- men zijn verantwoordelijkheden anders komen te liggen. Samenwerkingsvor- men zijn veranderd en ook contractue- le verhoudingen zijn fundamenteel an- ders geworden. Daarnaast komt het maatschappelijk belang van de projec- ten nadrukkelijker in beeld. Zaken zoals duurzaamheid, budgettaire verantwoor-


delijkheid, tijdsbestek, zo min mogelijk overlast voor de gebruikers en publiek, zijn taken waarvoor de opdrachtnemer nu nadrukkelijker verantwoordelijk is. Veel stakeholders zijn betrokken bij pro- jecten. Hierbij denken we aan politie- ke bestuurders, publieke organisaties (Rijkswaterstaat, provincies, gemeen- ten, waterschappen, Rijksgebouwen- dienst), private partijen, belangenvereni- gingen (natuur, omwonenden, et cetera), maar ook de belangen van gebruikers (ROOVER, ANWB).


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 39


Foto’s: Tom Spaargaren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48