This page contains a Flash digital edition of a book.
Minder regels, meer management


Ruimtelijke projecten zijn niet langer los te zien van de omgeving waarin ze plaatsvinden. Confl icten met stakeholders, die leiden tot aanpassingen, vertragingen, extra kosten en zelfs vroegtijdige beëindiging van dergelijke projecten onderstrepen dat. Omgevingsmanage- ment is daarom steeds vaker onderdeel van projecten op het gebied van de ruimtelijke orde- ning. Er zijn de laatste tijd veel tools ontwikkeld om omgevingsmanagement te professiona- liseren. Otar nam er een aantal onder de loep. Tekst: Constant Gras


aangaan van relaties met burgers, on- dernemers en bestuurders in de pro- jectomgeving. Duurzame relaties en het integraal meewegen van stakeholder- belangen vanuit het besef dat de pro- jectomgeving ook een leefomgeving is. Met de vernieuwing van het omge- vingsrecht, die in 2018 zijn beslag moet krijgen in de Omgevingswet, groeit ook


W


at begon met het buiten- houden van omgevingsin- vloeden, richt zich nu op het


het belang van omgevingsmanagement. Een concept voor projectmanagement in een dynamische maatschappelij- ke omgeving, dat inmiddels praktisch vormgegeven wordt met de ontwikke- ling van instrumenten daarvoor.


De toepassing van omgevingsmanage- ment wordt voorlopig nog grotendeels bepaald door de sociale competenties en creativiteit van de projectmanager en zijn of haar projectteam. Dan gaat het


over universele soft tools voor de com- municatie en samenwerking met stake- holders. Omgevingsmanagement gaat echter verder dan stakeholdermanage- ment. Het concept betreft eveneens risi- cobeheersing en projectrealisering bin- nen randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit, maar de rol van de stakehol- der daarbij is anders. Als belangheb- bende in de projectomgeving is deze namelijk partij in het project. Een partij die niet tegenover de projectorganisatie


Nr.5 - 2014 OTAR O Nr.5 - 2014TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48