This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen?’


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


LUTZ JACOBI Tweede Kamerlid voor de PvdA


“Binnen de commissie infrastructuur van de Tweede Kamer maak ik me vooral hard voor alles rondom water, zoals het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogram- ma. Maar ook de Noordzee en de Waddenzee hebben mijn volle aandacht.”


Uiteraard is de PvdA met betrekking tot infrastructuur voorstander van het kabi- netsbeleid. Ik vind dat minister Schultz goed op weg is met de vermindering van de files. Het kabinet investeert ove- rigens niet alleen in nieuwe infrastruc- tuur, maar ook in het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Hier- toe worden veranderingen in mobi- liteitsgedrag en het ontwikkelen van nieuwe smart-mobility technieken gesti- muleerd.”


“Ik zie nog genoeg knelpunten. Bijvoor- beeld op het gebied van waterkwaliteit zijn er nog veel stappen te zetten. Ik vind het belangrijk dat we vooral zorgen dat de vervuiler betaalt, in plaats van de gebruiker. Ook in het verbinden van een aantal opgaven op het gebied van wa- terkwaliteit, natuurdoelen en bijvoor- beeld recreatie is nog heel veel synergie te behalen.”


24 Nr.5 - 2014 OTAR


“Ik vind dat we in Nederland goed be- zig zijn met het Deltaprogramma, dat is echt uniek!


Ook ben ik enthousiast over de ontwik- kelingen op het gebied van innovatie! Water is een geweldig interessant on- derwerp, onder andere omdat de sector zo ontzettend in beweging is en voor- al ook innovatief. Samen werken aan duurzaamheid vind ik belangrijk. Kijk naar alle plannen rondom de Afsluitdijk, of bijvoorbeeld naar de vismigratierivier tussen Waddenzee en IJsselmeer.”


“Ondanks de noodzakelijke bezuinigin- gen die het kabinet heeft doorgevoerd op infrastructuur wordt er jaarlijks nog steeds meer dan 6 miljard in weg- en waterbouw en openbaar vervoer ge- investeerd. Wat de PvdA betreft is dit ruimschoots voldoende om Nederland bereikbaarder te maken en de uitdagin-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48