This page contains a Flash digital edition of a book.
Elk land kent zijn eigen specifi eke pro- blemen, die opgelost moeten worden voordat eCall kan worden ingevoerd. Maar er is natuurlijk ook ‘overlap’. HeE- RO is bedoeld als testomgeving voor het ontwikkelen van oplossingen die ook in andere Europese landen kun- nen worden toegepast. Om een indruk te geven van de complexiteit en de ver- scheidenheid nemen we twee landen onder de loep: Duitsland en Nederland.


les kunnen vervolgens de hulpvraag doorzetten naar de bestaande meldka- mers. HeERO gaat in dat kader vaststel- len hoeveel van de bestaande centra- les eCalls kunnen aannemen en hoeveel gespecialiseerde centrales er dan nodig zouden zijn.


Nederland


Duitsland Duitsland is opgedeeld in 16 deelsta- ten die sterk regionaal worden bestuurd. Dat geldt ook voor de manier waarop 112 is ingericht. In geen enkel ander land is er regionaal zo’n verschil. Het kan per deelstaat variëren wie de 112 service uitvoert, zoals reddingsorgani- saties, de brandweer of gemeentes. De processen verschillen ook per deelstaat. Voor het afhandelen van EU-breed eCall moeten deze processen eerst worden geharmoniseerd. Dat is de belangrij- ke taak waar HeERO in Duitsland voor staat. Er wordt in Duitsland ook ge- dacht aan speciale centrales alleen voor de aanname van eCalls. Deze centra-


Nederland kiest voor één 112-centrale om eCalls te ontvangen (zie afbeelding 2). Via mobiele telecommunicatieverbin- dingen wordt een eCall naar de natio- nale 112-centrale geleid. Deze centrale ontvangt de eCall en zorgt ervoor dat de data en spraakverbinding naar de juiste meldkamer van de hulpdiensten worden geleid. De bestaande 112-systemen moeten hiervoor worden aangepast. Ook is in Nederland het hele proces ge- test, van het uitsturen van de eCall tot de ontvangst, de verwerking en de aan- komst van de hulpdiensten op de plaats incident. Verder testen landen onderling of voertuigen uit de andere Europese landen probleemloos eCalls kunnen ver- sturen. De HeERO pilot heeft de functi- onele specifi caties opgeleverd om eCall te kunnen ontvangen en verwerken. Als eindresultaat zijn de eCall-specifica- ties, standaarden en procedures opge- steld. Deze zullen in een later stadium worden geïmplementeerd in de operati- onele 112-infrastructuur en in de verbin- dingen naar de meldkamers en de ver- keerscentrales. Door het ontbreken van testruimte op het operationele 112-sys- teem, heeft de pilot noodgedwongen met een kopie van het operationele sys- teem moeten werken. Daardoor moet bij de defi nitieve implementatie nog een extra stap worden gemaakt.


Klik hier voor de digitale versie van het IM jaarbericht 2013


Waarom belangrijk? Met Europees eCall zal de hulpverle- ning zeker efficiënter verlopen. Omdat de hulpdiensten sneller over de juiste locatie en aanvullende informatie be- schikken, zullen ze sneller en beter geïn- formeerd ter plaatse zijn. De EC heeft la- ten berekenen dat de response-tijd met eCall 40 tot 50 procent korter kan wor- den. De EC verwacht daardoor in heel Europa 2500 levens per jaar te kunnen redden en ook de gevolgen van ernstige verwondingen te kunnen verminderen. Verder zullen door snellere response- tijden fi levorming en vervolgongevallen afnemen. Door snellere en betere infor- matie zal ook incident management eer- der en gerichter op gang kunnen komen. Bovendien wordt de verkeersinformatie nog accurater en ook dat zal de door- stroming bevorderen. Dit zijn voor elke Europeaan genoeg redenen om eCall van harte te ondersteunen. Daarbij ver- wacht de EC door het invoeren van eCall op termijn de maatschappelijke kosten van ongevallen voor Europa met zo’n 20 miljard euro per jaar te kunnen vermin- deren.


Afbeelding 2 Het publieke eCall en het private TPS eCall in Nederland. 30 Nr.5 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48